تصویب نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان دهلران استان ایلام


شماره۱۶۴۹۲۹/ت۵۵۵۱۲هـ                              ۱۳۹۷/۱۲/۸
تصویب نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان دهلران استان ایلام

وزارت کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۵ به پیشنهاد شماره ۳۸۶۶۵ مورخ ۱۳۹۷/۳/۷ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ ـ تصویب کرد:

الف ـ دهستان دال‏پری به مرکزیت روستای جلیزی بالا از ترکیب روستاها، مزرعه‏ها و مکان‏های زیر مطابق نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، در بخش موسیان شهرستان دهلران استان ایلام ایجاد می‏شود:

۱ ـ جلیزی بالا ۲ـ جلیزی پایین ۳ـ چم صریم ۴ـ علی نعیر ۵ ـ سادات دال پری ۶ ـ پاسگاه مرزی چم صریم ۷ـ پاسگاه مرزی نهر عنبر ۸ ـ قرارگاه ارتش ۹ـ طرح دامداری و کشاورزی اتکا ۱۰ـ چم فاضل ۱۱ـ چشمه شیرین ۱۲ـ غور ۱۳ـ دال پری ۱۴ـ خسوه ۱۵ـ شن و ماسه دینارکوه

ب ـ بخش دشت عباس به مرکزیت روستای دشت عباس از ترکیب دهستان‏های دشت عباس و ابوغویر در شهرستان دهلران ایجاد می‏شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری