تبدیل روستای قلعه حسنخان از توابع بخش شهریار شهرستان کرج به شهر قدس

‌تبدیل روستای قلعه حسنخان از توابع بخش شهریار شهرستان کرج به شهر قدس
1368.04.03 - .003252ت280 - 1368.04.11 - 612
&‌تقسیمات کشوری
&‌وزارت کشور
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1368.4.3 بنا به پیشنهاد شماره 1029.1.5.53 مورخ
1368.1.31 وزارت کشور به موجب ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط‌تقسیمات کشوری مصوب
پانزدهم تیر ماه یکهزار و سیصد و شصت و دو و در اجرای ماده 13 همین قانون تصویب
نمودند:
‌روستای قلعه حسنخان از توابع بخش شهریار شهرستان کرج با محدوده فعلی خود به شهر
تبدیل و به عنوان شهر قدس شناخته شود.
‌میرحسین موسوی - نخست‌وزیر