تبدیل روستای اسفرورین از توابع بخش بوئین زهرا در شهرستان قزوین به شهر اسفرورین

‌تبدیل روستای اسفرورین از توابع بخش بوئین‌زهرا در شهرستان قزوین به
شهر اسفرورین
1368.04.03 - .5816ت300 - 1368.04.12 - 616
&‌تقسیمات کشوری
&‌وزارت کشور
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1368.4.3 بنا به پیشنهاد شماره 1187.1.53 مورخ
1368.2.19 وزارت کشور به موجب ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط‌تقسیمات کشوری مصوب
پانزدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و شصت و دو و در اجرای ماده 13 همین قانون تصویب
نمودند:
‌روستای اسفرورین از توابع بخش بویین زهرا در شهرستان قزوین بامحدوده فعلی خود به
شهر تبدیل و به عنوان شهر اسفرورین شناخته شود.
‌میرحسین موسوی - نخست‌وزیر