تصویب نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان طارم استان زنجان


شماره۱۶۴۹۰۵/ت۵۵۳۵۹هـ                              ۱۳۹۷/۱۲/۸
تصویب نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان طارم استان زنجان

وزارت کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۵ به پیشنهاد شماره ۲۰۲۳۴ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۱ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

الف ـ روستاها، مزرعه‏ها و مکان‏های الزین، سرخه دیزج، جزونق و شیراب از دهستان دستجرده بخش چورزق شهرستان طارم در استان زنجان منتزع و مطابق نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، به دهستان گیلوان بخش مرکزی شهرستان یادشده ملحق می‏شود.

ب ـ مرکز دهستان گیلوان به روستای مامالان تغییر می‏یابد.

پ ـ دهستان تشویر به مرکزیت روستای تشویر از ترکیب روستاها، مزرعه‏ها و مکان‏های زیر مطابق نقشه پیوست موضوع بند (الف) این تصویب­نامه در بخش مرکزی شهرستان طارم ایجاد می‏شود:

۱ـ تشویر ۲ـ گیلانکشه ۳ـ تسکین ۴ـ الزین ۵ ـ محمدآباد خواجه بیگلو ۶ ـ چمله ۷ ـ سرخه دیزج ۸ ـ جزونق ۹ـ لهنه ۱۰ـ پرچینه ۱۱ـ زرده ۱۲ـ سرداب ۱۳ـ شندستان ۱۴ـ قمیشک ۱۵ ـ چوبدرشاهی ۱۶ ـ بابامرغوز ۱۷ ـ زاچکان ۱۸ ـ نقل‏آباد ۱۹ـ کویان ۲۰ـ شیراب ۲۱ـ شورزگاه ۲۲ـ هندی کندی (هندی کندی جدید) ۲۳ـ هندی کندی قدیم.

ت ـ بخش گیلوان به مرکزیت روستای گیلوان از ترکیب دهستان‏های گیلوان و تشویر در شهرستان طارم ایجاد می‏شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری