تصویب نامه در خصوص تبدیل روستای جوادیه الهیه در دهستان بهرمان بخش نوق شهرستان رفسنجان استان کرمان به شهر


شماره۱۶۸۷۲۲/ت۵۶۰۱۷هـ                             ۱۳۹۷/۱۲/۱۵
تصویب نامه در خصوص تبدیل روستای جوادیه الهیه در دهستان بهرمان بخش نوق شهرستان رفسنجان استان کرمان به شهر

وزارت کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ به پیشنهاد شماره ۱۵۸۳۸۲ مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۹ وزارت کـشور و به استناد ماده (۱۳) قـانون تعاریف و ضوابـط تقسـیمات کـشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

روستای جوادیه الهیه در دهستان بهرمان بخش نوق شهرستان رفسنجان استان کرمان، به شهر تبدیل و به‏عنوان شهر جوادیه الهیه شناخته می‏شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری