ایجاد و تأسیس شهرستان برخوار و میمه به مرکزیت شهر شاهین شهر از تواب استان اصفهان

‌ایجاد و تأسیس شهرستان برخوار و میمه به مرکزیت شهر شاهین‌شهر از تواب
استان اصفهان
1368.04.21 - .49420ت618 - 1368.05.14 - 857
&‌تقسیمات کشوری
&‌وزارت کشور
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1368.4.21 بنا به پیشنهاد شماره 4892.1.5.53 وزارت کشور
و به استناد ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات‌کشوری مصوب پانزدهم تیر ماه
یکهزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب بیست و
دوم مهر ماه یکهزار و‌سیصد و شصت و سه و در اجرای ماده 7 همین قانون تصویب نمودند.
‌شهرستان برخوار و میمه به مرکزیت شهر شاهین شهر از ترکیب:
1 - بخش برخوار مرکزی به مرکزیت شهر دولت‌آباد متشکل از دستانهای برخوار غربی،
برخوار شرقی و شهرهای گز، حبیب‌آباد، دستگرد، شاهین شهر‌و خورزوق.
2 - بخش میمه به مرکزیت شهر میمه متشکل از دهستانهای و نداد، زرکان و شهر وزوان.
‌در تابعیت استان اصفهان ایجاد و تأسیس گردد.
‌میرحسین موسوی - نخست‌وزیر