ایجاد و تأسیس هشت بخش تابع شهرستانهای قائنات، سبزوار، نیشابور، تایباد، بیرجند و تربت حیدریه

‌ایجاد و تأسیس هشت بخش تابع شهرستانهای قائنات، سبزوار،
نیشابور، تایباد، بیرجند و تربت حیدریه
1368.04.21 - .49136ت599 - 1368.05.14 - 858
&‌تقسیمات کشوری
&‌وزارت کشور
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1368.4.21 بنا به پیشنهاد شماره 18463.4.22 وزارت کشور
و به استناد ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات‌کشوری مصوب پانزدهم تیر ماه
یکهزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب بیست و
دوم مهر ماه یکهزار و‌سیصد و شصت و سه و در اجرای ماده 6 همین قانون تصویب نمودند:
در استان خراسان بخشهای زی ایجاد و تأسیس گردد.
1 - بخش زیرکوه به مرکزیت روستای حاجی‌آباد از ترکیب دهستانهای پرتگان، زهان،
زیرکوه و شاسکوه تابع شهرستان قائنات.
2 - بخش جوین به مرکزیت روستای نقاب از ترکیب دهستانهای بالاجوین، پیراکوه و
حکم‌آباد تابع شهرستان سبزوار
3 - بخش رودآب به مرکزیت روستای قلعه نرود آب از ترکیب دهستانهای خواشد، فروغن و
کوه همایی تابع شهرستان سبزوار.
4 - بخش میان جلگه به مرکزیت روستای عشق‌آباد از ترکیب دهستانهای غزالی، عشق‌آباد
و لهرات تابع شهرستان نیشابور.
5 - بخش باخرز به مرکزیت روستای باخرز از ترکیب دهستانهای باخرز و بالا ولایت تابع
شهرستان تایباد.
6 - بخش خوشاب به مرکزیت روستای سلطان‌آباد از ترکیب دهستانهای سلطان‌آباد، طبس و
دره یام تابع شهرستان سبزوار.
7 - بخش سربیشه به مرکزیت شهر سربیشه از ترکیب دهستانهای درح، مؤمن‌آباد و نهارجان
تابع شهرستان بیرجند.
8 - بخش جلگه زاوه به مرکزیت روستای دولت‌آباد از ترکیب دهستانهای زاوه، سلیمان و
صفاییه تابع شهرستان تربت‌حیدریه.
‌میرحسین موسوی - نخست‌وزیر