ایجاد و تأسیس شهرستان سرخس به مرکزیت شهر سرخس در تابعیت استان خراسان از ترکیب دو بخش مرکزی و مرزداران

‌ایجاد و تأسیس شهرستان سرخس به مرکزیت شهر
سرخس در تابعیت استان خراسان از ترکیب دو بخش مرکزی و‌مرزداران
1368.04.21 - .49158ت601 - 1368.05.14 - 862
&‌تقسیمات کشوری
&‌وزارت کشور
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1368.4.21 بنا به پیشنهاد شماره 1863.4.22 وزارت کشور و
به استناد ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات‌کشوری مصوب پانزدهم تیر ماه
یکهزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب بیست و
دوم مهر ماه یکهزار و‌سیصد و شصت و سه و در اجرای ماده 6 و 7 همین قانون تصویب
نمودند:
‌الف - بخش مرزداران متشکل از دهستانهای مرزداران، گل‌بی‌بی و پل‌خاتون به مرکزیت
روستای مزدآوند در استان خراسان ایجاد و تأسیس گردد.
ب - شهرستان سرخس به مرکزیت شهر سرخس از ترکیب:
1 - بخش مرکزی به مرکزیت شهر سرخس متشکل از دهستانهای سرخس، تجن، خانگیران.
2 - بخش مرزداران
‌در تابعیت استان خراسان ایجاد و تأسیس گردد.
‌میرحسین موسوی - نخست‌وزیر