آیین نامه بررسی فیلمنامه و صدور پروانه فیلمسازی

‌آیین‌نامه بررسی
فیلمنامه و صدور پروانه فیلمسازی
1368.05.14 - .47160ت522 - 1368.05.14 - 980
&‌سازمانهای دولتی - فرهنگ و هنر - مطبوعات و ارتباط جمعی
&‌وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1368.5.14 بنا به پیشنهاد شماره 8.918 مورخ 1366.7.14
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اجرای بند 23 ماده 2‌قانون اهداف و وظائف وزارت
فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب 1365.12.12 مجلس شورای اسلامی آیین‌نامه بررسی فیلمنامه
و صدور پروانه‌فیلمسازی را به شرح زیر تصویب نمودند.
[z]"‌آیین‌نامه بررسی فیلمنامه و صدور پروانه فیلمسازی."
‌ماده 1 - ساختن هر گونه فیلم سینمایی 35 میلیمتری و 16 میلیمتری که در سینماها و
سالن‌های عمومی به نمایش گذاشته می‌شود یا به هر نحوی در‌معرض استفاده عمومی قرار
گیرد، اعم از فیلمهایی به متراژ کوتاه، متوسط، طولانی مستلزم تحصیل قبلی پروانه
فیلمسازی از اداره کل نظارت و‌ارزشیابی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد.
‌ماده 2 - جهت بررسی و صدور پروانه فیلمسازی، شورای صدور پروانه فیلمسازی مرکب از
5 نفر از افراد بصیر و مطلع در زمینه فیلم و سینما به پیشنهاد‌اداره کل نظارت و
ارزشیابی و طبق نظر معاونت امور سینمایی و سمعی و بصری و موافقت وزیر فرهنگ و
ارشاد اسلامی به شرح ذیل تشکیل می‌گردد.
1 - یک نفر کارشناس فیلمسازی حرفه‌ای.
2 - یک نفر کارشناس در امور تولید و مدیریت فیل.
3 - یک نفر کارشناس آشنا به سیاستهای فرهنگی و هنری.
4 - نماینده اداره کل نظارت و ارزشیابی.
5 - مدیریت کل نظارت و ارزشیابی.
‌تبصره: پست دبیر شورا به عهده نماینده اداره کل نظارت و ارزشیابی می‌باشد.
‌ماده 3 - رسمیت جلسه و نحوه رأی‌گیری و اعتبار آن و ضوابط مربوط به وظائف شورا
توسط آیین‌نامه داخلی خواهد بود که به وسیله شورا تهیه و تنیم‌و با تصویب وزیر
فرهنگ و ارشاد اسلامی به مرحله اجرا درخواهد آمد.
‌ماده 4 - صدور پروانه فیلسمازی منوط به بررسی فیلمنامه توسط شورای بررسی فیلمنامه
و تأیید آن می‌باشد به استثنای مواردی که توسط معاونت‌امور سینمایی و سمعی و بصری
اعلام می‌گردد.
‌ماده 5 - اعضاء شورای بررسی فیلمنامه متشکل از 5 نفر افرادی آگاه به سیاستهای
فرهنگی و هنری و دارای تخصص‌های لازم در امر فیلمنامه‌نویسی‌می‌باشند که توسط
اداره کل نظارت و ارزشیابی و با نظر معاونت امور سینمایی و سمعی و بصری و موافقت
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تعیین‌می‌گردند.
‌ماده 6 - رسمیت جلسه و نحوه رأی‌گیری اعتبار آن و نحوه بررسی فیلمنامه توسط
آیین‌نامه داخلی خواهد بود که به وسیله شورا تهیه و تنظیم و با‌تصویب وزیر فرهنگ و
ارشاد اسلامی به مرحله اجرا درخواهد آمد.
‌ماده 7 - جهت بررسی فیلمنامه و صدور پروانه فیلمسازی متقاضی باید پرسشنامه‌های
مربوطه را تکمیل و همراه با مدارک مورد درخواست به اداره کل‌نظارت و ارزشیابی
ارائه نماید.
‌تبصره - چنانچه هر یک از شوراهای بررسی‌کننده فیلمنامه و پروانه فیلمسازی حداکثر
ظرف مدت دو ماه اعلام نتیجه ننمایند متقاضی می‌تواند اقدام به‌ساخت فیلم نماید.
‌ماده 8 - مدت اعتبار پروانه فیلمسازی از تاریخ صدور مدت یک سال می‌باشد و تمدید
آن با رعایت مفاد این آیین‌نامه موکول به تصویب شورای صدور‌پروانه فیلمسازی
می‌باشد.
‌ماده 9 - در صورت تغییرات مصوبات شورای فیلمسازی توسط تولیدکننده فیلم بدون
دریافت مصوبه جدید از شورای مذکور، شورای پروانه فیلمسازی‌می‌تواند فیلم در جریان
ساخت را متوقف نماید تا مورد مغایر حذف و یا برابر نظر شورا اصلاح گردد.
‌ماده 10 - رسمیت جلسه و نحوه رأی‌گیری و اعتبار آن و نحوه بررسی اعتراضات توسط
آیین‌نامه داخلی به وسیله شورا تهیه و تنظیم و با تصویب وزیر‌فرهنگ و ارشاد اسلامی
به مرحله اجراء در خواهد آمد.
‌ماده 11 - تصویب فیلمنامه و صدور پروانه فیلمسازی الزامی برای هیأت نظارت موضوع
آیین‌نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید و ویدئو و صدور‌پروانه نمایش مصوب 61.12.4
جهت صدور پروانه نمایش ایجاد نمی‌نماید.
‌ماده 12 - فیلمهای موضوع ماده 15 آیین‌نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید و ویدئو
و صدور پروانه نمایش مصوب 61.12.4 احتیاج به اخذ پروانه‌فیلمسازی ندارد.
‌تبصره فیلمهای تولیدی توسط مراکز مورد نظر این ماده که در چهارچوب وظائف قانونی
آنها ساخته و جنبه پژوهشی، تحقیقاتی، مستند و آموزش‌بهداشت و کاربردی دارد در هر
مقطع (35 و 16 میلیمتری) که زمان آن کمتر از 60 دقیقه باشد تابع مقررات این
آیین‌نامه نمی‌باشد.
‌ماده 13 - چنانچه افراد و سازمانهایی که اقدام به تهیه و ساخت فیلمهای سینمایی 35
و 16 میلیمتری با متراژ کوتاه یا متوسط یا بلند بدون اخذ پروانه‌فیلمسازی از اداره
کل نظارت و ارزشیابی نمایند هیأت نظارت موضوع آیین‌نامه نظارت بر نمایش و فیلم و
اسلاید و ویدئو و صدور پروانه نمایش‌مصوب 61.12.4 می‌تواند از بازبینی این گونه
فیلمها خودداری نماید.
‌ماده 14 - سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از مفاد این آیین‌نامه مستثنی
می‌باشد.
‌ماده 15 - از تاریخ تصویب این آیین‌نامه کلیه ضوابط مغایر ملغی می‌باشد.
‌میرحسین موسوی - نخست‌وزیر