تصویب نامه در خصوص سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت های عمران شهرهای جدید برای ایجاد فضاهای آموزشی، خدماتی، فرهنگی و مذهبی


شماره۱۷۳۰۸۵/ت۵۶۳۴۲هـ                             ۱۳۹۷/۱۲/۲۲

تصویب نامه در خصوص سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت های عمران شهرهای جدید برای ایجاد فضاهای آموزشی، خدماتی، فرهنگی و مذهبی

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ به پیشنهاد شماره ۳۷۳۳۸/۱۶۰۵۶۸ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱ معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در اجرای تبصره ماده (۵) قانون ایجاد شهرهای جدید ـ مصوب ۱۳۸۰ـ ، سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت های عمران شهرهای جدید برای ایجاد فضاهای آموزشی، خدماتی، فرهنگی و مذهبی به حساب مالیات­های قطعی­شده شرکت منظور خواهد شد.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری