انتصاب برادر مهندس محمود اسلامیان به عنوان استاندار استان چهار محال و بختیاری

‌انتصاب برادر مهندس محمود اسلامیان به عنوان استاندار استان چهار
محال و بختیاری
1369.02.19 - .5398ت48ه - 1369.02.24 - 99
&‌تقسیمات کشوری
&‌وزارت کشور
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1369.2.19 بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد بند
(3) ماده واحده مصوب 1360.3.14 مجلس شورای اسلامی تصویب‌نمودند:
‌برادر مهندس محمود اسلامیان به عنوان استاندار استان چهار محال و بختیاری منصوب
گردد.
‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور