تصویب اصلاحاتی در دهستانهای استان چهار محال و بختیاری

‌تصویب اصلاحاتی در
دهستانهای استان چهار محال و بختیاری
1369.02.26 - .40162ت39ک - 1369.04.03 - 136
&‌تقسیمات کشوری
&‌وزارت کشور
‌اکثریت وزراء عضو کمیسیون سیاسی دفاعی هیأت دولت در جلسه مورخ 1369.2.26 با توجه
به اختیارات تفویض موضوع تصویب‌نامه شماره.93808ت907 مورخ 1368.10.24 هیأت وزیران،
بنا به پیشنهاد شماره 14034.1.5.53 آیین‌نامه اجرایی قانون 1368.12.19 وزارت کشور
و به استناد‌ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 اصلاحات زیر
را در دهستانهای استان چهارمحال و بختیاری تصویب نمودند:
‌الف: در شهرستان شهرکرد:
--------------------------------------------------------
1 - مرکز دهستان لار از سورشچان به روستای هارونی تغییر یابد.
2 - روستای سا سه چاه و مزرعه حسینعلی بلاغی از دهستان زاینده رود جنوبی شهرستان
فریدن استان اصفهان منتزع به دهستان هوره الحاق گردد.
3 - نام دهستان بن به وردنجان، دهستان هفشجان به طاقانک، دهستان شلمزار به کیار
غربی و دهستان دستگرد به کیار شرقی تغییر یابد.
ب: در شهرستان فارسان:
--------------------------------------------------------
1 - مرکز دهستان بازفت از روستای دهناش به روستای چمن‌گلی تغییر یابد.
2 - روستای نصیرآباد هیرکان از دهستان شوراب تنگزی منتزع و به دهستان میزدج علیا
ملحق گردد.
3 - روستاهای سوه - خویه - هیران - سر صالح کوتاه - لاوه - تلو - چین - پیراهگان -
دره زرد و زرک از دهستان شورا تنگزی منتزع و به دهستان مصیری‌شهرستان فریدونشهر
استان اصفهان ملحق گردد.
4 - دهستان دشت زرین به مرکزیت روستای صالح‌آباد دشت زری مشتمل بر روستاها، مزارع
و مکانها به شرح زیر:
‌حاجی‌آباد ـ منصورآباد ـ قلعه مرغ ـ قلعه آخوند ـ سرچشمه سرداب ـ اسدآباد ـ
غلام‌آباد ـ مهدی‌آباد ـ مزرعه یادخان ـ سیل‌گاه ـ موسی‌آباد ـ چوبین رحمان ـ
قلعه‌علی حسین ـ مزرعه کانک علیا ـ گرم دره سفلی ـ مزرعه سیف‌اله ـ گرم دره علیا ـ
گردو علیا ـ گردو سفلی ـ علیشاه‌آباد ـ سید مراد ـ سردارآباد ـ قلعه عباسعلی ـ‌دره
پیر ـ غلام‌شاه‌آباد ـ چشمه چلی ـ فاضل‌آباد، حمزه‌آباد ـ اسمی‌آباد ـ مزرعه
محمدعلی ـ غلامرضاآباد ـ داودآباد، حمیدآباد ـ جعفرآباد ـ موسی‌آباد ـ قلعه
نعل‌اشکنان ـ ابدال‌آباد ـ سرخ دوش ـ نعل اشکنان علیا ـ قنبر معینی ـ مصطفی‌آباد،
علی‌آباد ـ عزیزآباد ـ میهه ـ شورانگاه ـ زمان‌آباد ـ خونکار ـ خزل‌آباد ـ مردخانه
ـ‌نادرآباد ـ چهارموران ـ قلعه سنگ ـ غلام‌آباد ـ حیدرآباد ـ بخش‌آباد ـ دره‌بید ـ
حیدرآباد میهه ـ قلعه گردو ـ موسیری ـ نصیرآباد ـ قلعه نوروزعلی ـ قلعه
علی‌آباد،‌قلعه فریدون ـ قبادآباد ـ صالح‌آباد دشت‌زری ـ قلعه بختیاری، امیرآباد ـ
کارگاه تأمین علوفه ـ محمدخان زرین ـ نصیرآباد زهر مار.
‌مطابق نقشه و کروکی ضمیمه که ممهور به مهر دفتر هیأت وزیران است ایجاد و تأسیس
گردد.
ج: در شهرستان لردگان:
--------------------------------------------------------
1 - مرکز دهستان ارمند از روستای تنگ کلوره به روستای ارمند علیا تغییر یابد.
2 - روستاها و مزارع انجو ـ آب لاران ـ میان قلعه ـ کلمتین ـ برم جل ـ فاریاب ـ
اینکک ـ چال خزینه ـ چال نساء ـ نجیل‌دان بالا ـ نجیل‌دان پایی ـ سرتل ـ سرزگاهـ
برمیکو بالا ـ برمیکو پایین ـ مزتل ـ گل سفید ـ نساء کوه ـ چلمانگاسیون سفلی ـ
چلمانگاسیون علیا ـ روجونی ـ لی‌مسیر ـ دشت دراز و دره گرم از دهستان‌میلاسر منتزع
و به دهستان سردشت ملحق شوند.
3 - روستاها و مزارع دره مرغی - کل گچی - چرکن از دهستان ارمند منتزع و به دهستان
یملاسر ملحق گردند.
4 - روستاها و مزارع دره شور - دره چنار - ناغان سفلی، ناغان علیا - دارجونه -
برآفتاب شیرانی - خردان - برآفتاب شیدان - پیران - شیدان - چال بتان -‌خلیل‌آباد -
از دهستان منچ منتزع و به دهستان میلاسر ملحق شوند.
5 - روستاها و مزارع بردبر - هرمون - دهنو هوشنگ خان، صالحات - زرین درخت -
برآفتاب - درکه - از دهستان ارمند منتزع و به دهستان خانمیرزا ملحق‌شوند.
‌د: در بخش اردل:
--------------------------------------------------------
1 - روستاهای سرچاه و دوازده امام از دهستان دیناران منتزع و به دهستان پشتکوه
ملحق شوند.
‌این تصویب‌نامه در تاریخ 1369.3.30 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور
>‌نقشه: تصویب‌نامه‌ها 1369 - جلد 1 - صفحه 140<