تصویب اصلاحاتی در دهستانهای استان آذربایجان شرقی

‌تصویب اصلاحاتی در
دهستانهای استان آذربایجان شرقی
1369.02.26 - .131920ت46ک - 1369.04.03 - 168
&‌تقسیمات کشوری
&‌وزارت کشور
‌اکثریت وزراء عضو کمیسیون سیاسی دفاعی هیأت دولت در جلسه مورخ 1369.2.26 با توجه
به اختیارات تفویض موضوع تصویبنامه شماره .93808ت907
‌مورخ 1368.10.24 هیأت وزیران، بنا به پیشنهاد شماره 14034.1.5.53 مورخ 1368.12.19
وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط‌تقسیمات کشوری مصوب 1362
اصلاحات زیر را در دهستانهای استان آذربایجان شرقی تصویب نمودند:
‌الف: شهرستان تبریز
--------------------------------------------------------
1 - مرکز دهستان مشهرانرود جنوبی از روستای گرگان به روستای حاج‌آقا تغییر یابد.
2 - دهستان قاضی جهان به مرکزیت روستای قاضی جهان مشتمل بر روستاها، مزارع و
مکانها به شرح زیر:
1 - قاضی جهان، 2 - آخی جهان، 3 - فیروز سالار، 4 - دیزج آقا حسن، 5 - غله‌زار، 6
- دستجرد، 7 - معدن سردارآباد، 8 - کارخانه پولیکاسازی، 9 -‌خانمیر، 10 - ینگجه.
‌مطابق نقشه و کروکی ضمیمه که ممهور به مهر دفتر هیأت وزیران است ایجاد و تأسیس
گردد.
3 - نام دهستان قاضی جهان به مرکزیت روستای تیمورلو به نام دهستان تیمورلو به
مرکزیت روستای تیمورلو تغییر یابد.
ب: شهرستان کلیبر
--------------------------------------------------------
1 - دهستان بسطاملو به مرکزیت روستای بسطاملو مشتمل بر روستاها، مزارع و مکانهای
به شرح زیر:
1 - بسطاملو، 2 - دورمیش کانلو، 3 - گوی آغاج، 4 - شاه‌گلدی، 5 - دوران، 6 -
اسکانلوی سفلی و علیا، 7 - کدخدالو، 8 - قلی‌بیگلو، 9 - هاشم‌آباد، 10 -‌ساری
یاتاق، 11 - علیارلو، 12 - عطالو، 13 - حسین‌علی بیگلو، 14 - حسیان، 15 - شاغشلو،
16 - شاه بداغلو، 17 - محب علی‌لو، 18 - قره باچانلو، 19 -‌علی خانلو، 20 - آغ
دام، 21 - شجاع خانلو، 22 - علی وردی اوشاغی، 23 - کوسالار، 24 - اجاق کندی، 25 -
قوتولار، 26 - لله‌لو.
‌مطابق نقش و کروکی ضمیمه که ممهور به مهر دفتر هیأت وزیران است ایجاد و تأسیس
گردد.
2 - روستای سیدلر علیا از دهستان ییلاق منتزع و به دهستان آبش احمد ملحق شود.
3 - روستای داش‌آراسی از دهستان منجوان غربی منتزع و به دهستان منجوان شرقی ملحق
شود.
4 - کمپ خداآفرین از دهستان منجوان غربی منتزع و به دهستان کیوان ملحق شود.
5 - روستاهای شاملو کوچک و شاملو بزرگ شاه ولی - قشلاق لپنک - قشلاق کازلو و
حسنعلی کدخدالو و قره قیه از دهستان گرمادوز منتزع و به دهستان آبش‌احمد ملحق شود.
6 - روستاهای قلعه‌لو - قاسم‌کندی - بابایلو و خانقاه‌کندی از دهستان کیوان منتزع
و به دهستان مولان ملحق شوند.
ج: شهرستان مرند
--------------------------------------------------------
1 - روستای قیز از دهستان رود قات منتزع و به دهستان بناب ملحق شود.
2 - روستای اویندین از دهستان دیزمار غربی از توابع شهرستان اهر منتزع و به دهستان
هرزندات شرقی ملحق شود.
3 - روستاهای پیربالا - عیش‌آباد از دهستان کشکسرای منتزع و به دهستان میاشب ملحق
شوند.
4 - روستای قره تپه از دهستان زنوزق منتزع و به دهستان هرزندات شرقی ملحق شود.
5 - روستاهای قهر ناز - قزل ونک و ویران باغ از دهستان گجرات شهرستان ماکو منتزع و
به دهستان شجاع ملحق شوند.
‌د: شهرستان هریس
--------------------------------------------------------
1 - روستای قویوچاقاز دهستان مهارنرود شمالی منتزع و به دهستان مواضع خان شرقی
ملحق شود.
2 - روستای کیوج از دهستان خانمرود منتزع و به دهستان زرنق ملحق گردد.
ه: شهرستان مراغه
--------------------------------------------------------
1 - روستاهای گویدرق علیا - گویدرق سفلی از دستان گاودول شرقی شهرستان بناب منتزع
و به دهستان سراجوی جنوبی ملحق شوند.
2 - روستاهای چکان و قرطاول در اجرای تبصره 3 تصویب نامه شماره .110516ت674 مورخ
1366.9.3 هیأت وزیران به دهستان سراجوی شمالی اضافه‌می‌شوند.
3 - روستاهای خطب - بهنق - سعیدآباد - اصفهانجیق قوزلوجه از دهستانسراجوی شمالی
منتزع و به دهستان سراجیو غربی ملحق شوند.
4 - پادگان اسلامی امام رضا (ع) و روستاهای زنق - قلعه خالصه - نرج‌آباد و سرج از
دهستان بناجوی شرقی شهرستان بناب منتزع و به دهستان قره‌ناز ملحق‌شوند.
5 - روستاهای گشایش - دیورزم از دهستان سراجوی جنوبی منتزع و به دهستان سراجوی
شمالی ملحق شوند.
6 - روستای گل‌تپه از دهستان دیزجرود شرقی منتزع و به دهستان دیزجرود غربی ملحق
شود.
7 - روستای یونجه‌لو از دهستان نظر کهریزی شهرستان هشترود منتزع و به دهستان
خراجیو ملحق گردد.
8 - روستاهای ممه‌شیر و مندلسر از دهستان گاودول شرقی شهرستان بناب منتزع و به
دهستان سراجیو جنوبی ملحق شوند.
‌و: شهرستان بناب
--------------------------------------------------------
1 - روستاهای داشبلاغ - شورجه طورآغای - امیرغائب - قران کندی - نصرت‌آباد ـ دمیرج
ـ بایرام کندی ـ طورآغای ـ قوش قیه‌سی ـ قوش بلاغ ـ قوزلو ـ آرپا‌دره‌سی ـ
تازه‌کند ـ حوری‌لر ـ از دهستان لیلان منتزع و به دهستان گاودول شرقی ملحق گردند.
2 - روستای باباقاضی از دهستان لیلان منتزع و به دهستان گاودول شرقی ملحق گردد.
3 - روستاهای احمدآباد ـ سالارآباد ـ مجیدآباد ـ آق اکوز ـ آق آرپادره‌سی از
دهستان بناجوی غربی منتزع و به دهستان گاودول غربی ملحق شوند.
4 - دهستان گاودول مرکزی به مرکزیت روستای آروق مشتمل بر روستاها، مزارع و مکانها
به شرح زیر:
1 - لکلر، 2 - نصرت‌آباد، 3 - یوزباشکندی، 4 - تپه اسماعیل‌آباد، 5 - مرغداری امت،
6 - مرغداری شیمی، 7 - مرغداری قره چال، 8 - مرغداری جلالی، 9- آسیاب‌آرد، 10 -
شرکت سهامی نوبهار، 11 - قره چال، 12 - آروق، 13 - میدانجیق، 14 - عباس‌آباد، 15 -
قوریجان، 16 - قلعه جوق، 17 - قلی‌کنی، 18 -‌شیخ بابا، 19 - دیزج، 20 -
شیخ‌الاسلام، 21 - تازه‌کند شیخ‌الاسلام، 22 - کوره بلاغ، 23 - امیرآباد، 24 -
قزلجه میدان، 25 - قشلاق گوران.
‌مطابق نقشه و کروکی ضمیمه که ممهور به مهر دفتر هیأت وزیران است ایجاد و تأسیس
گردد.
13 - نام روستای قشلاق گوران در دهستان گاودول مرکزی به علی‌آباد قشلاق تغییر
یابد.
‌ز: شهرستان هشترود
--------------------------------------------------------
1 - روستاهای قوجور ـ تلخاب ـ ایاز ـ بایقراکوه ـ ینگی‌کندی ـ عین‌آباد ـ عرقطو ـ
دربند ـ گلوجه ـ محمدخان ـ از دهستان آلمالو منتزع و به دهستان قرانقو ملحق‌شوند.
2 - روستاهای تخت علیا - تخت سفلی - بنیاد کندی - مهدی‌خان کندی - قره‌کند - قلعه
حسین‌آباد از دهستان چاراویماق شمال شرقی منتزع و به دهستان‌چاراویماق مرکزی ملحق
شوند.
3 - روستاهای قلعه اوزه خوران از دهستان چاراویماق شرقی منتزع و به دهستان اندآباد
شهرستان زنجان ملحق گردند.
4 - روستای صوفیلار از دهستان سلوک منتزع و به دهستان قرانقو ملحق گردد.
ح: شهرستان میانه
--------------------------------------------------------
1 - روستاهای دادلو و سنگر از دهستان چایپاره بالا شهرستان زنجان منتزع و به
دهستان قافالنکوه غربی ملحق گردند.
2 - روستاهای افشارجیق و قره بالغ از دهستان اوچ‌تپه غربی منتزع و به دهستان
علی‌آباد ملحق گردند.
3 - روستاهای حصار میدان داغی - قراجه میدان داغی، از دهستان گرمه جنوبی منتزع و
به دهستان کندوان ملحق گردند.
4 - روستاهای که - زاویه از دهستان تیرچایی منتزع و به دهستان کندوان ملحق شوند.
5 - روستاهای برنلیق علیا و برنلیق سفلی از دهستان کندوان منتزع و به دهستان گرمه
جنهوی ملحق شوند.
6 - روستای نودوزق از دهستان کندوان منتزع و به دهستان تیرچایی ملحق شود.
7 - دهستان قزل اوزن به مرکزیت روستای قویوجاق مشتمل بر روستاها، مزارع و مکانها
به شرح زیر:
1 - قویوجاق، 2 - قره‌آوری، 3 - گولر جینلو، 4 - ساری‌کند، 5 - قویولار، 6 -
بولانلیق، 7 - قالوجه، 8 - حلاج سفلی، 9 - کهریز، 10 - شورو، 11 - طغای،12 - ارس،
13 - حلاج علیا، 14 - داش آلتی، 15 - سنگر، 16 - دادلو.
‌مطابق نقشه و کروکی ضمیمه که ممهور به مهر دفتر هیأت وزیران است ایجاد و تأسیس
گردد.
ط: شهرستان خلخال
--------------------------------------------------------
1 - روستاهای ایلوانق - اناویز - گاودول - گل‌تپه داودخانی از دهستان سنجبد شرقی
منتزع و به دهستان خانندبیل شرقی ملحق گردند.
2 - روستاهای نی‌احمد بیک - هواشانق - چالگرود - آبگرم از دهستان سنجبد شرقی منتزع
و به دهستان سنجبد غربی ملحق شوند.
3 - روستای خط پرست از دهستان سنجبد جنوبی منتزع و به دهستان خورش رستم شمالی ملحق
شود.
4 - روستای چغناب از دهستان سنجبد شمالی منتزع و به دهستان سنجبد غربی ملحق شود.
5 - روستاهای کچل - دیز - شمس‌آباد و کوان از دهستان خورش رستم شمالی منتزع و به
دهستان کاغذکنان شمالی در شهرستان میانه ملحق گردند.
ی: شهرستان اردبیل
--------------------------------------------------------
1 - روستای آقچه کند از دهستان دولت‌آباد منتزع و به دهستان کلخوران ملحق گردد.
2 - روستاهای ایریل، مرنی ویونجالو از دهستان ویلیکج جنوبی منتزع و به دهستان
ویلکیج مرکزی ملحق گردند.
3 - روستاهای زرگاه - آلوچه - فولادلو و گل‌تپه از دهستان مهماندوست منتزع و به
دهستان فولادلوی شمالی ملحق گردد.
4 - روستای اولاغان از دهستان ویلیکج مرکزی منتزع و به دهستان ویلیکج شمالی ملحق
گردد.
5 - روستای عموقین از دهستان سبلان منتزع و به دهستان سردابه ملحق گردد.
6 - دهستان رضاقلی قشلاق به مرکزیت روستای رضاقلی قشلاق مشتمل بر روستاها مزارع و
مکانهای به شرح زیر:
1 - رضاقلی قشلاق، 2 - جوراب، 3 - شیران، 4 - گلستان، 5 - اوچ غاز، 6 - تجرق، 7 -
ایناللو، 8 - چای سقرلو، 9 - دیم سقرلو، 10 - یامچی علیا، 11 -‌یامچی سفلی، 12 -
شیرین بلاغ، 13 - تک بلاغ.
‌مطابق نقشه و کروکی ضمیمه که ممهور به مهر دفتر هیأت وزیران است ایجاد و تأسیس
گردد.
7 - روستاهای ملاباشی - ملایوسف - گل مغان - جیرآباد - میراشف به حوزه دهستان
بالقلو افزوده می‌شوند.
ک - شهرستان مغان
--------------------------------------------------------
1 - روستاهای فرخ‌لو - ایستی یاغچه - خسبک ولی بیگلو، چاروق داش از دهستان
چهاردانگه در شهرستان اهر منتزع و به دهستان انگوت غربی ملحق گردند.
2 - روستای تکانلو از دهستان برزند منتزع و به دهستان اوجارود غربی ملحق گردد.
3 - دهستان آنی به مرکزیت روستای آنی مشتمل بر روستاها مزارع و مکانها به شرح زیر:
1 - آنی وسطی، 2 - آنی سفلی، 3 - آنی علیا، 4 - ساری ورق، 5 - چلک، 6 - قوزلو، 7 -
اطهاره علیا، 8 - اطهاره سفلی، 9 - قنبرلو، 10 - بی‌عرق، 11 -‌کیگال، 12 -
رمضانلو، 13 - داش‌دبی، 14 - تازه‌کند قره‌بلاغ، 15 - قره‌بلاغ، 16 - آلیله، 17 -
تنگ
‌مطابق نقشه و کروکی ضمیمه که ممهور به مهر دفتر هیأت وزیران است ایجاد و تأسیس
گردد.
4 - دهستان ساوالان به مرکزیت روستای گوشلو مشتمل بر روستاها، مزارع و مکانها به
شرح زیر:
1 - گوشلو، 2 - اجیرلو، 3 - حلاج‌آباد، 4 - تکه‌چی، 5 - حمدا...‌آباد، 6 -
قطارآباد، 7 - بهرام‌آباد، 8 - عبدالرضاآباد، 9 - حاج جفرکندی، 10 - ملاکندی، 11-
حاج مرتضی‌کندی، 12 - عربلوکندی، 13 - دوست‌کندی، 14 - پتلی‌کندی، 15 - مجیدآباد،
16 - پاراقشلاقی، 17 - خانقشلاقی، 18 - پاسگاه تازه‌کند، 19- پاسگاه فیروزآباد، 20
- شرکت تعاونی قزل زمین، 21 - ایران‌آباد، 22 - تازه‌کند کیان، 23 - نورآباد، 24 -
تازه‌آباد، 25 - ابراهیم بیگ‌زاده، 26 - مرغداری، 27- اورتلو.
‌مطابق نقش و کروکی ضمیمه که ممهور به مهر دفتر هیأت وزیران است ایجاد و تأسیس
گردد.
ل: شهرستان سراب
--------------------------------------------------------
1 - روستای عسگرآباد از دهستان ملایعقوب منتزع و به دهستان صایین ملحق شود.
م: شهرستان مشگین شهر
--------------------------------------------------------
1 - دهستان صولات به مرکزیت روستای صولات متشکل از روستاها، مزارع و مکانها به شرح
زیر:
پ - صولات
1 - قورتلو، 2 - میرقهرمانلو، 3 - میرجعفرلو، 4 - کل درق، 5 - ساری‌قیه، 6 - قزیل
قیه، 7 - میرزاحسن‌کندی، 8 - عباسعلی کندی، 9 - داش درق‌کندی، 10- داغ‌کندی، 11 -
سردی، 12 - گل درق علیا، 13 - گل درق سفلی، 14 - کنده کندی، 15 - باشپلاغ‌کندی، 16
- نصیرکندی، 17 - پشتکوه.
‌مطابق نقشه و کروکی ضمیمه که ممهور به مهر دفتر هیأت وزیران است ایجاد و تأسیس
گردد.
ن: شهرستان اهر
--------------------------------------------------------
1 - دهستان بکرآباد به مرکزیت روستای بکرآباد مشتمل بر روستاها، مزارع و مکانها به
شرح زیر:
1 - بکرآباد، 2 - پورمکل، 3 - آقاباسنگ، 4 - قیه قشلاق، 5 - لیلی‌خانه، 6 - یاشیل،
7 - آغچه قشلاق، 8 - کیغال، 9 - طویل، 10 - بالوجه، 11 - قودلار، 12- اوزی، 13 -
ککاور، 14 - دونگاه، 15 - کلم سنگین، 16 - خونی رود، 17 - کروبیق، 18 - سریادرق،
19 - ساری‌چمن، 20 - دایمق، 21 - دوریق.
‌مطابق نقشه و کروکی ضمیمه که ممهور به مهر هیأت وزیران است ایجاد و تأسیس گردد.
2 - روستاهای نوانسر و چاپان از دهستان یافت منتزع و به دهستان دیکله ملحق گردند.
3 - روستاهای نولی - قشلاق زاویه - قشلاق زیروه - زوایه سنگو هلان از دهستان انگوت
غربی شهرستان مغان منتزع و به دهستان دو دانگه در شهرستان اهر‌ملحق گردند.
4 - روستاهای اکبر کندی - کره ناب - پشته قره آغاج و برجلو از دهستان ارشق غربی در
شهرستان مشگین شهر منتزع و به دهستان یافت در شهرستان اهر‌ملحق گردند.
5 - روستاهای کالیجان - هیزه جان - خانوانق - از دهستان جوشین منتزع و به دهستان
سینا ملحق گردند.
6 - روستاهای روزی - کلان - کلغای - چلناب - روادانق - سرخه - دیزج از دستان سینا
منتزع و به دهستان اوزمدل جنوبی ملحق گردند.
7 - روستاهای قشلاق پایین از دهستان اوزمدل جنوبی و حشمت‌آباد و قشلاق بالا از
دهستان اسپران انتزاع و به دهستان مواضع خان شمالی ملحق گردند.
8 - روستاهای قره قیه - مشک عنبر - صمصام‌کندی - بردندرق از دهستان اسپران منتزع و
به دهستان سینا ملحق گردند.
9 - روستاهای آرپالیق - سراجلو - شیخ احمد از دهستان اوزمدل شمالی منتزع و به
دهستان آذغان ملحق شوند.
10 - روستای زندآباد از دهستان آذرغان منتزع و به دهستان اوچ هاچا ملحق شود.
11 - روستای شله‌ران از دهستان اوچ هاچا منتزع و به دهستان بزکش ملحق شود.
12 - روستاهای ایل سون و دوست آشنا از دهستان دیزمار شرقی انتزاع و به دهستان
دیزمار مرکزی ملحق گردند.
13 - روستای ونستان از دهستان دزمار شرقی منتزع و به دهستان اوزمدل جنوبی الحاق
گردد.
14 - روستای ملک طالش از دهستان دزمار شرقی منتزع و به دهستان سینا ملحق گردد.
15 - روستاهای قولان - سمن - اونیق - پیربلاغ - قشلاق - نواکی - قرچی‌معدن - قره
درق - اعقان و اروج - از دهستان دیزمار شرقی منتزع و به دهستان‌دیزمار غربی ملحق
شوند.
‌این تصویب‌نامه در تاریخ 1369.3.30 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور
>‌نقشه: تصویب‌نامه‌ها 1369 - جلد 1 - صفحه 181 الی 188<