تصویب نامه در خصوص تعیین آقای سعید رسولی به عنوان رییس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت راه­آهن جمهوری اسلامی ایران


شماره۱۷۶۶۷۱/ت۵۶۳۸۰هـ                             ۱۳۹۷/۱۲/۲۷
تصویب نامه در خصوص تعیین آقای سعید رسولی به عنوان رییس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت راه­آهن جمهوری اسلامی ایران

وزارت راه و شهرسازی

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ به پیشنهاد شماره ۱۸۳۵۴۷/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ وزارت راه و شهرسازی و تأیید مجمع عمومی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده (۱۴) اساسنامه شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ تصویب کرد:

آقای سعید رسولی به عنوان رییس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت راه­آهن جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری