اصلاح بند (۲) تصویب­نامه های شماره ۱۵۰۷۳۳/ت۵۵۹۴۹هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۱ و شماره ۱۵۰۷۳۴/ت۵۵۹۴۴هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۱


شماره۱۷۶۶۷۰/ت۵۶۳۹۵هـ                            ۱۳۹۷/۱۲/۲۷
اصلاح بند (۲) تصویب­نامه های شماره ۱۵۰۷۳۳/ت۵۵۹۴۹هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۱ و شماره ۱۵۰۷۳۴/ت۵۵۹۴۴هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۱

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ دبیرخانه شورای­عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ به پیشنهاد شماره ۳۸۲۸۵/۱۷۴۴۸۸
مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در بند (۲) تصویب­نامه های شماره ۱۵۰۷۳۳/ت۵۵۹۴۹هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۱ و
شماره ۱۵۰۷۳۴/ت۵۵۹۴۴هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۱، قبل از عبارت «تعیین می شود»
عبارت «با رعایت تعرفه های مصوب مطابق قانون» اضافه می شود.   

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری