مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر شمس آباد


شماره۷۸۱/۳۰۰                                      ۱۳۹۸/۱/۱۰

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر شمس آباد

«شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ طرح جامع ـ تفصیلی شهر شمس آباد، موضوع مصوبه ی مورخ ۱۳۹۵/۵/۲۸ شورای برنامه ریزی و توسعه استان خوزستان را به تصویب نهایی رساند.

ضمناً به آگاهی می رساند کلیه مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرحهای جامع از جمله ضوابط و مقررات و نیز نقشه های مربوطه در سایت www.archive.mrud.ir بارگذاری می گردد.»

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق مالواجرد