مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر سده لنجان


شماره۷۷۴/۳۰۰                                      ۱۳۹۸/۱/۱۰

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

درخصوص طرح جامع شهر سده لنجان

«شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ طرح جامع شهر سده لنجان، موضوع مصوبه ی مورخ ۱۳۹۴/۴/۱۱ شورای برنامه ریزی و توسعه استان اصفهان را به تصویب نهایی رساند.

ضمناً به آگاهی می رساند کلیه مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرحهای جامع از جمله ضوابط و مقررات و نیز نقشه های مربوطه در سایت www.archive.mrud.ir بارگذاری می گردد.»

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق مالواجرد