اصلاح ماده (۱۹۰) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی


شماره۱۵۱۳/ت۵۶۴۲۰هـ                                ۱۳۹۸/۱/۱۷
اصلاح ماده (۱۹۰) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱/۱۱ به پیشنهاد شماره ۳۸۱۹۲/۱۷۷۳۱۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ـ در صدر ماده (۱۹۰) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی موضوع تصویب نامه شماره ۲۶۲۷۵۸/ت۴۷۷۷۵هـ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۹، عبارت « و کارشناسی رسمی و وکالت دادگستری و یا نماینده قضایی » بعد از عبارت « کارگزاری گمرکی » اضافه می شود.

۲ـ تبصره (۱) ماده (۱۹۰) آیین نامه مذکور و اصلاح بعدی آن موضوع بند (۱) تصویب نامه شماره ۱۲۹۳۴۰/ت ۵۳۳۰۱هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲، حذف و تبصره (۲) به عنوان تبصره تلقی می شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری