تصویب نامه در خصوص مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (۳) ماده (۶۴) اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۴ ـ در سال ۱۳۹۸


شماره۳۳۶۸/ت۵۶۴۳۹هـ                                ۱۳۹۸/۱/۲۰
تصویب نامه در خصوص مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (۳) ماده (۶۴) اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۴ ـ در سال ۱۳۹۸

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت کشورـ وزارت جهادکشاورزی

وزارت راه و شهرسازی ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱/۱۸ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه­های امور اقتصادی و دارایی، کشور، جهادکشاورزی و راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به استناد تبصره (۳) ماده (۶۴) اصلاحی قانون مالیا­ت­های مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۴ـ تصویب کرد:

مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (۳) ماده (۶۴) اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۴ـ در سال ۱۳۹۸، معادل سی و شش درصد (۳۶%) ارزش معاملاتی خواهد بود که با رعایت نصاب مقرر در صدر ماده مذکور (شش درصد (۶%) میانگین قیمت روز) تعیین گردیده است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری