تصویب نامه در خصوص تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش عمومی غیردولتی در سال ۱۳۹۸


شماره۲۸۹۶/ت۵۶۴۰۳هـ                                ۱۳۹۸/۱/۱۹
تصویب نامه در خصوص تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش عمومی غیردولتی در سال ۱۳۹۸

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

 وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه­های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (الف) ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه­های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ تصویب کرد:

۱ـ تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش عمومی غیردولتی در سال ۱۳۹۸ به شرح زیر تعیین می شود:

الف ـ ارزیابی و معاینه (ویزیت) پزشکان و کارشناسان پروانه دار در بخش سرپایی عمومی غیردولتی:

ردیف
	

شرح خدمت
	

تعرفه/ریال

۱
	

پزشکان، دندانپزشکان عمومی و دکتری تخصصی درعلوم پایه ( PhD ) پروانه­دار
	

۰۰۰ر۱۶۸

۲
	

پزشکان، دندانپزشکان متخصص و پزشک عمومی دارای مدرک دکتری تخصصی در علوم پایه PhD) – MD )
	

۰۰۰ر۲۷۸

۳
	

پزشکان فوق تخصص، دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) و متخصص روانپزشکی
	

۰۰۰ر۳۳۷

۴
	

پزشکان فوق تخصص روان پزشکی و دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) روان پزشکی
	

۰۰۰ر۳۸۴

۵
	

کارشناس ارشد پروانه دار
	

۰۰۰ر۱۴۵

۶
	

کارشناس پروانه دار
	

۰۰۰ر۱۲۶

تبصره ۱ـ کلیه مقاطع تحصیلی مندرج در بند (الف) در صورتی می توانند از تعرفه های مذکور استفاده نمایند که عنوان مربوط در پروانه مطب آنها درج شده باشد.

تبصره ۲ـ کارشناسان ارشد و دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD ) پروانه دار در صورتی می  توانند از تعرفه های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD ) استفاده نمایند که کارشناسی ارشد یا دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD ) ثبت شده آنها مرتبط با رشته کارشناسی بوده و در پروانه فعالیت درج شده باشد.

تبصره ۳ـ پزشکان عمومی با سابقه بیش از پانزده سال کار بالینی، مجاز به دریافت معادل پانزده درصد (۱۵%) علاوه بر تعرفه مصوب می باشند.

ب ـ ضرایب تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی:

۱ـ ضریب ریالی ارزش نسبی خدمات دندان پزشکی معادل نه هزار و پانصد ( ۵۰۰ر۹) ریال محاسبه می­شود.

۲ـ ضرایب ریالی کای حرفه ای کلیه خدمات و مراقبت های سلامت بر مبنای کای واحد و دویست و شش هزار ( ۰۰۰ر۲۰۶) ریال محاسبه می شود.

۳ـ ضرایب ریالی کای فنی کلیه خدمات و مراقبت های سلامت بر مبنای کای واحد و معادل دویست و چهل و چهار هزار ( ۰۰۰ر۲۴۴) ریال محاسبه می ‎ شود.

۴ـ ضریب ریالی کای حرفه ای خدمات تشخیصی و درمانی مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت برای خدماتی که با علامت (#) مشخص شده اند و کدهای (۷) و (۸)، اعم از اینکه در بخش سرپایی و یا بستری ارایه شوند، بر مبنای کای واحد و معادل یکصد و پنجاه و یک هزار (۰۰۰ر۱۵۱) ریال محاسبه می شود.

۵ ـ ضریب ریالی کای فنی خدمات تشخیصی و درمانی مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت برای خدماتی که با علامت (#) مشخص شده اند و کدهای (۷) و (۸)، اعم از اینکه در بخش سرپایی و یا بستری ارایه شوند، بر مبنای کای واحد و معادل یکصد و نود و دو هزار (۱۷۹.۰۰۰) ریال محاسبه می شود.

پ ـ سقف تعرفه های هزینه اقامت (هتلینگ) در بیمارستان های بخش عمومی غیردولتی در سال ۱۳۹۸، به شرح جدول زیر تعیین می شود:

(ارقام به ریال)

ردیف
	

نوع تخت
	

درجه اعتباربخشی بیمارستان

یک
	

دو
	

سه
	

چهار

۱
	

اتاق یک تختی
	

۴.۷۴۵.۰۰۰
	

۳.۷۹۶.۰۰۰
	

۲.۸۴۷.۰۰۰
	

۱.۸۹۸.۰۰۰

۲
	

اتاق دو تختی
	

۳.۶۹۰.۰۰۰
	

۲.۹۵۲.۰۰۰
	

۲.۲۱۴.۰۰۰
	

۱.۴۷۶.۰۰۰

۳
	

اتاق سه تختی و بیشتر
	

۲.۶۳۶.۰۰۰
	

۲.۱۰۹.۰۰۰
	

۱.۵۸۲.۰۰۰
	

۱.۰۵۴.۰۰۰

۴
	

هزینه همراه
	

۵۲۷.۰۰۰
	

۴۲۲.۰۰۰
	

۳۱۶.۰۰۰
	

۲۱۱.۰۰۰

۵
	

بخش نوزادان سالم
	

۱.۵۸۲.۰۰۰
	

۱.۲۶۶.۰۰۰
	

۹۴۹.۰۰۰
	

۶۳۳.۰۰۰

۶
	

بخش نوزادان بیمار سطح دوم
	

۲.۱۰۸.۰۰۰
	

۱.۶۸۶.۰۰۰
	

۱.۲۶۵.۰۰۰
	

۸۴۳.۰۰۰

۷
	

بخش بیماران روانی
	

۲.۶۳۶.۰۰۰
	

۲.۱۰۹.۰۰۰
	

۱.۵۸۲.۰۰۰
	

۱.۰۵۴.۰۰۰

۸
	

بخش بیماران سوختگی
	

۷.۹۰۸.۰۰۰
	

۶.۳۲۶.۰۰۰
	

۴.۷۴۵.۰۰۰
	

۳.۱۶۳.۰۰۰

۹
	

بخش مراقبت های ویژه قلبی
	

۶.۰۶۳.۰۰۰
	

۴.۸۵۰.۰۰۰
	

۳.۶۳۸.۰۰۰
	

۲.۴۲۵.۰۰۰

۱۰
	

بخش پشتیبان مراقبت های ویژه قلبی
	

۴.۷۴۵.۰۰۰
	

۳.۷۹۶.۰۰۰
	

۲.۸۴۷.۰۰۰
	

۱.۸۹۸.۰۰۰

۱۱
	

بخش های مراقبت های ویژه عمومی، کودکان، نوزادان و ریه
	

۱۰.۵۴۴.۰۰۰
	

۸.۴۳۵.۰۰۰
	

۶.۳۲۶.۰۰۰
	

۴.۲۱۸.۰۰۰

۱۲
	

بخش های مراقبت های ویژه سوختگی
	

۱۱.۸۶۲.۰۰۰
	

۹.۴۹۰.۰۰۰
	

۷.۱۱۷.۰۰۰
	

۴.۷۴۵.۰۰۰

ت ـ تعرفه خدمات اعتیاد و سوءمصرف مواد در مراکز عمومی غیردولتی معادل بخش دولتی تعیین می شود.

۲ـ سهم سازمان­های بیمه گر پایه از جمله سازمان تأمین اجتماعی در خرید خدمات تشخیصی و درمانی از بخش عمومی غیردولتی در سال ۱۳۹۸ به شرح زیر تعیین می شود:

الف ـ معادل نود درصد (۹۰%) تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش بستری.

ب ـ معادل هفتاد درصد (۷۰%) تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش
سرپایی و بستری موقت.

۳ـ این تصویب نامه از ابتدای فروردین ماه سال ۱۳۹۸ لازم الاجرا است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری