تصویب نامه در خصوص تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خیریه در سال ۱۳۹۸


شماره۲۸۹۸/ت۵۶۴۰۳هـ                               ۱۳۹۸/۱/۱۹
تصویب نامه در خصوص تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خیریه در سال ۱۳۹۸

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

 وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه­های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (الف) ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه­های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ تصویب کرد:

۱ـ تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خیریه در سال ۱۳۹۸ به شرح زیر تعیین می شود:

الف ـ ارزیابی و معاینه (ویزیت) پزشکان و کارشناسان پروانه دار در بخش سرپایی خیریه:

ردیف
	

شرح خدمت
	

تعرفه/ریال

۱
	

پزشکان، دندانپزشکان عمومی و دکتری تخصصی درعلوم پایه ( PhD ) پروانه­دار
	

۰۰۰ر۱۶۸

۲
	

پزشکان، دندانپزشکان متخصص و پزشک عمومی دارای مدرک دکتری تخصصی در علوم پایه PhD) – MD )
	

۰۰۰ر۲۷۸

۳
	

پزشکان فوق تخصص، دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) و متخصص روانپزشکی
	

۰۰۰ر۳۳۷

۴
	

پزشکان فوق تخصص روان پزشکی و دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) روان پزشکی
	

۰۰۰ر۳۸۴

۵
	

کارشناس ارشد پروانه دار
	

۰۰۰ر۱۴۵

۶
	

کارشناس پروانه دار
	

۰۰۰ر۱۲۶

تبصره ۱ـ کلیه مقاطع تحصیلی مندرج در بند (الف) در صورتی می توانند از تعرفه های مذکور استفاده نمایند که عنوان مربوط در پروانه مطب آنها درج شده باشد.

تبصره ۲ـ کارشناسان ارشد و دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD ) پروانه دار در صورتی می  توانند از تعرفه های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD ) استفاده نمایند که کارشناسی ارشد یا دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD ) ثبت شده آنها مرتبط با رشته کارشناسی بوده و در پروانه فعالیت درج شده باشد.

تبصره ۳ـ پزشکان عمومی با سابقه بیش از پانزده سال کار بالینی، مجاز به دریافت معادل پانزده درصد (۱۵%) علاوه بر تعرفه مصوب می باشند.

ب ـ ضرایب تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی:

۱ـ ضریب ریالی ارزش نسبی خدمات دندان پزشکی معادل نه هزار و پانصد ( ۵۰۰ر۹) ریال محاسبه می­شود.

۲ـ ضرایب ریالی کای حرفه ای کلیه خدمات و مراقبت های سلامت بر مبنای کای واحد و دویست و شش هزار ( ۰۰۰ر۲۰۶) ریال محاسبه می شود.

۳ـ ضرایب ریالی کای فنی کلیه خدمات و مراقبت های سلامت بر مبنای کای واحد و معادل سیصد و سی و هشت هزار ( ۰۰۰ر۳۳۸) ریال محاسبه می ‎ شود.

۴ـ ضریب ریالی کای حرفه ای خدمات تشخیصی و درمانی مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت برای خدماتی که با علامت (#) مشخص شده اند و کدهای (۷) و (۸)، اعم از اینکه در بخش سرپایی و یا بستری ارایه شوند، بر مبنای کای واحد و معادل یکصد و پنجاه و یک هزار (۰۰۰ر۱۵۱) ریال محاسبه می شود.

۵ ـ ضریب ریالی کای فنی خدمات تشخیصی و درمانی مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت برای خدماتی که با علامت (#) مشخص شده اند و کدهای (۷) و (۸)، اعم از اینکه در بخش سرپایی و یا بستری ارایه شوند، بر مبنای کای واحد و معادل یکصد و نود و دو هزار (۰۰۰ر۱۹۲) ریال محاسبه می شود.

پ ـ سقف تعرفه های هزینه اقامت (هتلینگ) در بیمارستان های بخش خیریه در
سال ۱۳۹۸، به شرح جدول زیر تعیین می شود:

(ارقام به ریال)

ردیف
	

نوع تخت
	

درجه اعتباربخشی بیمارستان

یک
	

دو
	

سه
	

چهار

۱
	

اتاق یک تختی
	

۰۰۰ر۳۰۴ر۷
	

۰۰۰ر۸۴۳ر۵
	

۰۰۰ر۳۸۲ر۴
	

۰۰۰ر۹۲۲ر۲

۲
	

اتاق دو تختی
	

۰۰۰ر۴۸۴ر۵
	

۰۰۰ر۳۸۷ر۴
	

۰۰۰ر۲۹۰ر۳
	

۰۰۰ر۱۹۴ر۲

۳
	

اتاق سه تختی و بیشتر
	

۰۰۰ر۶۵۱ر۳
	

۰۰۰ر۹۲۱ر۲
	

۰۰۰ر۱۹۱ر۲
	

۰۰۰ر۴۶۰ر۱

۴
	

هزینه همراه
	

۰۰۰ر۸۲۳
	

۰۰۰ر۶۵۸
	

۰۰۰ر۴۹۴
	

۰۰۰ر۳۲۹

۵
	

بخش نوزادان سالم
	

۰۰۰ر۸۳۳ر۱
	

۰۰۰ر۴۶۶ر۱
	

۰۰۰ر۱۰۰ر۱
	

۰۰۰ر۷۳۳

۶
	

بخش نوزادان بیمار سطح دوم
	

۰۰۰ر۵۵۵ر۲
	

۰۰۰ر۰۴۴ر۲
	

۰۰۰ر۵۳۳ر۱
	

۰۰۰ر۰۲۲ر۱

۷
	

بخش بیماران روانی
	

۰۰۰ر۶۵۱ر۳
	

۰۰۰ر۹۲۱ر۲
	

۰۰۰ر۱۹۱ر۲
	

۰۰۰ر۴۶۰ر۱

۸
	

بخش بیماران سوختگی
	

۰۰۰ر۶۷۲ر۹
	

۰۰۰ر۷۳۸ر۷
	

۰۰۰ر۸۰۳ر۵
	

۰۰۰ر۸۶۹ر۳

۹
	

بخش مراقبت های ویژه قلبی
	

۰۰۰ر۳۵۶ر۶
	

۰۰۰ر۰۸۵ر۵
	

۰۰۰ر۸۱۴ر۳
	

۰۰۰ر۵۴۲ر۲

۱۰
	

بخش پشتیبان مراقبت های ویژه قلبی
	

۰۰۰ر۹۸۵ر۴
	

۰۰۰ر۹۸۸ر۳
	

۰۰۰ر۹۹۱ر۲
	

۰۰۰ر۹۹۴ر۱

۱۱
	

بخش های مراقبت های ویژه عمومی، کودکان، نوزادان و ریه
	

۰۰۰ر۷۱۲ر۱۲
	

۰۰۰ر۱۷۰ر۱۰
	

۰۰۰ر۶۲۷ر۷
	

۰۰۰ر۰۸۵ر۵

۱۲
	

بخش های مراقبت های ویژه سوختگی
	

۰۰۰ر۹۷۱ر۱۳
	

۰۰۰ر۱۷۷ر۱۱
	

۰۰۰ر۳۸۳ر۸
	

۰۰۰ر۵۸۸ر۵

۲ـ سهم سازمان­های بیمه گر پایه در خرید خدمات تشخیصی و درمانی از بخش خیریه در سال ۱۳۹۸ به شرح زیر تعیین می شود:

الف ـ معادل نود درصد (۹۰%) تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش بستری.

ب ـ معادل هفتاد درصد (۷۰%) تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش
سرپایی و بستری موقت.

۳ـ این تصویب نامه از ابتدای فروردین ماه سال ۱۳۹۸ لازم الاجرا است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری