تصویب نامه در خصوص بدهی مالیات بردرآمد مؤدیان استان های سیل زده


شماره۲۳۹۰/ت۵۶۴۳۵هـ                                ۱۳۹۸/۱/۱۸
تصویب نامه در خصوص بدهی مالیات بردرآمد مؤدیان استان های سیل زده

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱/۷ به پیشنهاد شماره ۲۰۰/۲/۴۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۱/۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۱۶۵) قانون مالیات های مستقیم ـ مصوب۱۳۶۶ـ و اصلاحات بعدی آن تصویب کرد:

۱ـ بدهی مالیات بردرآمد مؤدیان استان های سیل زده، مربوط به عملکرد تا پایان سال ۱۳۹۷ که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) اموال آنها در اثر وقوع سیل فروردین سال ۱۳۹۸ از بین رفته است، با رعایت ماده (۸) اصلاحی آیین نامه اجرایی ماده (۱۶۵) قانون مالیات های مستقیم بخشوده می شود.

۲ـ استان های سیل زده توسط وزارت کشور تعیین می شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری