تصویب نامه در خصوص تعیین وزارتخانه های نیرو و راه و شهرسازی به عنوان دستگاه مسئول کمیسیون های مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای افغانستان و پاکستان


شماره۱۵۰۸/ت۵۶۴۴۳هـ                                ۱۳۹۸/۱/۱۷
تصویب نامه در خصوص تعیین وزارتخانه های نیرو و راه و شهرسازی به عنوان دستگاه مسئول کمیسیون های مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای افغانستان و پاکستان

وزارت امورخارجه ـ وزارت نیرو ـ وزارت راه و شهرسازی

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱/۱۱ به پیشنهاد وزارت امورخارجه و به استناد
اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

وزارتخانه های نیرو و راه و شهرسازی به ترتیب به عنوان دستگاه مسئول کمیسیون های مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای افغانستان و پاکستان تعیین می شوند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری