تصویب نامه در خصوص پرداخت هزینه های روادید اتباع عراقی در سفر به ایران


شماره۱۴۸۵/ت۵۶۴۴۵هـ                                ۱۳۹۸/۱/۱۷
تصویب نامه در خصوص پرداخت هزینه های روادید اتباع عراقی در سفر به ایران

وزارت امورخارجه

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱/۱۱ به پیشنهاد وزارت امورخارجه و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

وزارت امورخارجه مجاز است اتباع عراقی را در سفر به ایران از پرداخت هزینه های روادید به شرط عمل متقابل معاف کند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری