تصویب سازمان و سلسله تابعیت عناصر و واحدهای تقسیمات کشوری استان تهران به مرکزیت شهر تهران

‌تصویب سازمان و سلسله تابعیت عناصر و واحدهای تقسیمات کشوری
استان تهران به مرکزیت شهر تهران
1369.06.21 - .8416ت133ک - 1369.07.14 - 760
&‌تقسیمات کشوری
&‌وزارت کشور
‌اکثریت وزراء عضو کمیسیون سیاسی دفاعی هیأت دولت در جلسه مورخ 1369.6.21 با توجه
به اختیارات تفویضی هیأت وزیران (‌موضوع تصویب‌نامه شماره.93808ت907 مورخ
1368.10.2)، بنا به اعلام وزارت کشور مبنی بر اجرای کلی مراحل ایجاد و تشکیل
دهستانها و ارتقاء سطح و تأسیس بخش‌ها و‌شهرستانهای جدید با تعیین محدوده و مرکزیت
آنها در سطح کشور (‌موضوع نامه شماره 3233.1.5.53 مورخ 1369.3.21 وزارت کشور)، در
اجرای ماده(12) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 و به استناد ماده
(13) قانون مزبور سازمان و سلسله تابعیت عناصر و واحدهای تقسیمات‌کشوری استان
تهران به مرکزیت شهر تهران را به شرح زیر تصویب نمودند:
1 - شهرستان تهران به مرکزیت شهر تهران مشتمل بر بخشهای:
‌الف: بخش مرکزی به مرکزیت شهر تهران شامل دهستان سیاهرود.
ب: بخش کن به مرکزیت کن شامل دهستان سولقان.
2 - شهرستان دماوند به مرکزیت شهر دماوند مشتمل بر بخشهای:
‌الف: بخش مرکزی به مرکزیت شهر دماوند شامل دهستانهای:
1 - تارود، 2 - آبعلی، 3 - جمع‌آبرود، 4 - ابرشیوه و شهرهای رودهن و کیلان.
ب: بخش فیروز کوه به مرکزیت شهر فیروز کوه شالم دهستانهای:
1 - حبلرود، 2 - پشتکوه، 3 - شهرآباد، 4 - قزقانچای.
3 - شهرتسان ری به مرکزیت شهر ری مشتمل بر بخشهای:
‌الف: بخش مرکزی به مرکزیت شهر ری شامل دستانهای:
‌خلازیر، 2 - غنی‌آباد.
ب: بخش اسلامشهر به مرکزیت شهر اسلامشهر شامل دهستانهای:
1 - ده عباس، 2 - فیروز بهرام
ج: بخش فشاپویه به مرکزیت روستای حسن‌آباد شامل دهستانهای:
1 - حسن‌آباد، 2 - وهن‌آباد.
‌د: بخش کهریزک به مرکزیت روستای کهریزک شامل دهستانهای:
1 - قلعه نو، 2 - کهریزک
4 - شهرستان ساوجبلاغ به مرکزیت شهر هشتگرد مشتمل بر بخشهای:
‌الف: بخش مرکزی به مرکزیت شهر هشتگرد شامل دهستانهای:
1 - احمدآباد، 2 - برغان، 3 - تنکمان، 4 - جمال‌الدین، 5 - چندار، 6 - چهاردانگه،
7 - رامجین، 8 - سعیدآباد، 9 - نجم‌آباد، 10 - هیو و شهر نظرآباد.
ب: بخش طالقان به مرکزیت روستای شهرک شامل دهستانهای:
1 - بالا طالقان، 2 - پایین طالقان، 3 - میان طالقان.
5 - شهرستان شهریار به مرکزیت شهر شهریار مشتمل بر بخشهای:
‌الف: بخش مرکزی به مرکزیت شهر شهریار شامل دهستانهای:
1 - اخترآباد، 2 - بی‌بی‌سکینه، 3 - جوقین، 4 - رزکان، 5 - فردوس، 6 - قائم‌آباد،
7 - ملارد، 8 - مویز و شهر قدس.
ب: بخش رباط کریم به مرکزیت شهر رباط کرمی شامل دهستانهای:
1 - اسماعیل‌آباد، 2 - امامزاده ابوطالب، 3 - منجیل‌آباد
6 - شهرستان شمیرانات به مرکزیت شهر تجریش مشتمل بر بخش‌های:
‌الف: بخش رودبار قصران به مرکزیت شهر فشم شامل دهستان رودبار قصران.
ب: بخش لواسانات به مرکزیت شهر لواسان شامل دهستانهای:
1 - دهستان لواسان بزرگ، 2 - لواسان کوچک.
‌تذکار: مرکز بخش که سابقاً گلندوک بوده در داخل شهر لواسان قرار دارد.
7 - شهرستان قم به مرکزیت شهر قم مشتمل بر بخشهای:
‌الف: بخش مرکزی به مرکزیت شهر قم شامل دهستانهای:
1 - راهجرد شرقی، 2 - قمرود، 3 - قنوات
ب: بخش خجستان به مرکزیت روستای دستجرد شامل دهستانهای:
1 - دستجرد، 2 - قاهان.
ج: بخش جعفرآباد به مرکزیت روستای گازران شامل دهستان جعفرآباد
‌د: بخش نوفل‌لوشاتو به مرکزیت روستای کهک شامل دهستانهای:
1 - فردو، 2 - کهک، 3 - نیزار
8 - شهرستان کرج به مرکزیت شهر کرج مشتمل بر بخشهای:
‌الف: بخش مرکزی به مرکزیت شهر کرج شامل دهستانهای:
1 - آدران، 2 - آسارا، 3 - گرمدره، 4 - محمدآباد.
ب: بخش اشتهارد به مرکزیت شهر اشتهارد شامل دهستان پانک‌آباد.
9 - شهرستان ورامین به مرکزیت شهر ورامین مشتمل بر بخشهای:
‌الف: بخش مرکزی به مرکزیت شهر ورامین شامل دهستانهای:
1 - بهنام پازوکی جنوبی، 2 - بهنام سوخته جنوبی، 3 - بهنام وسط شمالی و شهرهای
پیشوا و قرچک.
ب - بخش پاکدشت به مرکزیت روستای پاکدشت شامل دهستانهای:
1 - بهنام پازوکی شمالی، 2 - بهنام سوخته شمالی، 3 - فیلستان.
ج: بخش جوادآباد به مرکزیت روستای جوادآباد شامل دهستانهای:
1 - بهنام عرب جنوبی، 2 - بهنام وسط جنوبی.
‌این تصویب‌نامه در تاریخ 1369.7.6 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور