تصویب سازمان و سلسله تابعیت عناصر و واحدهای تقسیمات کشوری استان چهارمحال و بختیاری به مرکزیت شهر 25 - د

‌تصویب سازمان و سلسله تابعیت عناصر و واحدهای
تقسیمات کشوری استان چهارمحال و بختیاری به مرکزیت شهر 25 - د
1369.06.21 - .82826ت124ک - 1369.07.14 - 826
&‌تقسیمات کشوری
&‌وزارت کشور
‌اکثریت وزراء عضو کمیسیون سیاسی دفاعی هیأت دولت در جلسه مورخ 1369.6.21 با توجه
به اختیارات تفویضی هیأت وزیران (‌موضوع تصویب‌نامه شماره.93808ت907 مورخ
1368.10.24)، بنا به اعلام وزارت کشور مبنی بر اجرای کلی مراحل ایجاد و تشکیل
دهستانها و ارتقاء سطح و تأسیس بخش‌ها و‌شهرستانهای جدید با تعیین محدوده و مرکزیت
آنها در سطح کشور (‌موضوع نامه شماره 3233.1.5.53 مورخ 1369.3.21 وزارت کشور)، در
اجرای ماده(12) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 و به استناد ماده
(13) قانون مزبور سازمان و سلسله تابعیت عناصر و واحدهای تقسیمات‌کشوری استان چهار
محال و بختیاری به مرکزیت شهر شهرکرد را به شرح زیر تصویب نمودند:
1 - شهرستان شهرکرد به مرکزیت شهر شهرکرد مشتمل بر بخشهای:
‌الف: بخش مرکزی به مرکزیت شهر شهرکرد شامل دهستانهای:
1 - سامان، 2 - هوره، 3 - وردنجان، 4 - حومه، 5 - لار، 6 - طاقانک و شهرهای بن -
سامان - فرخ شهر - هفشجان - سورشجان.
ب: بخش کیار به مرکزیت روستای شلمزار شامل دهستانهای:
1 - کیار غربی، 2 - کیار شرقی.
2 - شهرستان بروجن به مرکزیت شهر بروجن مشتمل بر بخشهای:
‌الف: بخش مرکزی به مرکزیت شهر بروجن شامل دهستان حومه و شهر فرادبنه
ب: بخش گندمان به مرکزیت روستای گندمان شامل دهستانهای:
1 - گندمان، 2 - چغاخور و شهر بلداجی.
ج: بخش اردل به مرکزیت شهر اردل شامل دهستانهای:
1 - پشتکوه، 2 - ناغان، 3 - دیناران، 4 - میانکوه.
3 - شهرستان فارسان به مرکزیت شهر فارسان مشتمل بر بخشهای:
‌الف: بخش مرکزی به مرکزیت شهر فارسان شامل دهستانهای:
1 - میزدج سفلی، 2 - میزدج علیا و شهر جونقان.
ب: بخش شوراب به مرکزیت روستای چلگرد شامل دهستانهای:
1 - شوراب تنگزی، 2 - بازفت، 3 - دوآب، 4 - دشت زرین.
4 - شهرستان لردگان به مرکزیت شهر لردگان مشتمل بر بخشهای:
‌الف: بخش مرکزی به مرکزیت شهر لردگان شامل دهستانهای:
1 - خانمیرزا، 2 - ریگ، 3 - ارمند، 4 - سردشت، 5 - منج، 6 - میلاس، 7 - بارز
ب: بخش فلارد به مرکزیت روستای مالی خلیفه شامل دهستانهای:
1 - فلارد، 2 - پشتکوه
‌این تصویب‌نامه در تاریخ 1369.7.3 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور