آیین نامه اجرایی قانون اجازه تأسیس باشگاه ورزشی و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت

‌آیین‌نامه اجرایی قانون اجازه تأسیس باشگاه ورزشی و ورزشگاه توسط مردم
با نظارت دولت
1370.10.15 - .70450ت464ه - 1370.10.23 - 341
&‌آموزش و پرورش - احزاب و جمعیتها و انجمنهای (‌سیاسی - مذهبی - صنفی) - ‌شهرداری
- معاملات و اموال دولتی
&‌سازمان تربیت‌بدنی
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1370.10.15 بنا به پیشنهاد سازمان تربیت بدنی و به
استناد تبصره‌های (1) و (4) ماده واحده قانون اجازه تأسیس باشگاه ورزشی‌و ورزشگاه
توسط مردم با نظارت دولت مصوب 1369، آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور را به شرح زیر
تصویب نمود:
[z]"‌آیین‌نامه اجرایی قانون اجازه تأسیس باشگاه ورزشی و ورزشگاه توسط مردم با
نظارت دولت"
‌ماده 1 - کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط می‌توانند بر اساس قانون اجازه
تأسیس باشگاه ورزشی و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت و این‌آیین‌نامه باشگاه
ورزشی و ورزشگاه تأسیس نمایند.
‌ماده 2 - باشگاه ورزشی مؤسسه‌ای است که با هدف تعلیم و تقویت قوای جسمانی و
روحانی افراد و سالم‌سازی جامعه و تعمیم یک یا چند رشته ورزشی‌مطابق ضوابط فنی و
اصول و مقررات تعیین شده توسط سازمان تربیت بدنی، بر اساس مقررات این آیین‌نامه
اداره می‌شود.
‌ماده 3 - متقاضیان تأسیس باشگاه ورزشی باید واجد شرایط زیر باشند:
1 - متدین و دارای التزام عملی به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور.
2 - اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی.
3 - نداشتن هر گونه سابقه سوء در امور سیاسی، اعتقادی، اخلاقی و محکومیتها مؤثر.
4 - داشتن توان تأمین فضا و امکانات لازم متناسب با رشته ورزشی مربوط. ضوابط فنی و
وسائل و ادوات لازم شامل وسایل ورزشی و غیره برای فعالیت در هر‌رشته ورزشی توسط
سازمان تربیت بدنی تعیین می‌گردد.
5 - دارا بودن مالکیت اعیانی ملکی که فعالیت باشگاهی در آن، تجویز شده است.
‌تبصره - اشخاص حقیقی و حقوقی، متقاضی تأسیس باشگاه ورزشی می‌باید درخواست خود را
به انضمام مدارک مربوط و تکمیل فرم تقاضا به اداره کل تربیت‌بدنی استان مربوط
تسلیم نمایند و رسید دریافت کنند.
‌ماده 4 - ادارات کل تربیت بدنی استانها موظفند حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ تسلیم
تقاضا، امکانات معرفی شده توسط متقاضی را مورد بازدید و بررسی قرار‌دهند و گزارش
دقیقی از ویژگی‌های ملک و امکانات آن را به ضمیمه درخواست متقاضی برای بررسی و
اظهار نظر هیأت موضوع ماده (5) این آیین‌نامه ارسال‌نمایند.
‌ماده 5 - پروانه باشگاه‌های ورزشی و مجوز احداث ورزشگاه پس از تأیید هیأتی مرکب
از معاون حقوقی و امور مجلس (‌رییس هیأت)، مدیر کل حقوقی و امور‌مجلس، مدیر کل
دفتر ارزشیابی نظارت و بازرسی و مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی سازمان تربیت بدنی و دو
نفر منتخب سرپرست سازمان تربیت بدنی، توسط‌ادارات کل تربیت بدنی استانها صادر
خواهد شد.
‌مدت عضویت افراد منتخب سرپرست سازمان تربیت بدنی در هیأت مزبور دو سال می‌باشد و
انتخاب مجدد آنان مجاز است.
‌تبصره 1 - هیأت موضوع این ماده مدارک مربوط را (‌طبق دستورالعمل مصوب سرپرست
سازمان تربیت بدنی) بررسی و مراتب رد یا قبول تقاضا را به متقاضی‌اعلام می‌نماید.
‌تبصره 2 - پروانه باشگاه ورزشی به نام متقاضی (‌در مورد اشخاص حقیقی به نام شخص و
در مورد اشخاص حقوقی به نام مدیر عامل شرکت مربوط) صادر‌خواهد شد.
‌ماده 6 - فعالیت باشگاه‌های ورزشی باید تحت نظارت ادارات کل تربیت بدنی استانها و
مطابق شئون اسلامی و مقررات و دستورالعملهای سازمان تربیت بدنی‌انجام گیرد.
‌ماده 7 - مدیریت داخلی باشگاه‌ها در صورت دارا بودن شرایط مندرج در تبصره ذیل
ماده (9) این آیین‌نامه بر عهده مؤسس یا فرد دیگری است که کتباً به ادارات‌کل تربیت
بدنی استانها معرفی و تأیید صلاحیت شده باشد، در هر حال دارنده پروانه در قبال
سازمان تربیت بدنی مسئولیت دارد و انتصاب مدیر داخلی باشگاه‌نافی مسئولیتهای وی
نخواهد بود.
‌ماده 8 - هر باشگاه ورزشی باید آیین نامه‌ای حاوی نحوه فعالیت، پذیرش اعضا،
برنامه ریزیهای ورزشی، پرداخت حق عضویت و آرم انتخابی تنظیم و برای‌تصویب به اداره
کل اداره کل تربیت بدنی استان مربوط ارسال نماید.
‌ماده 9 - وظائف و اختیارات مدیر داخلی باشگاه به شرح زیر می‌باشد:
1 - رعایت دقیق شعائر و شئون اسلامی در محیط باشگاه.
2 - رعایت کلیه مقررات و دستورالعملهای سازمان تربیت بدنی.
3 - نظارت دقیق و مراقبت در حسن انجام امور در محیط باشگاه.
4 - معرفی مربیان و تعلیم‌دهندگان فعال در باشگاه به اداره کل تربیت بدنی استان
مربوط.
5 - رعایت مقررات فنی و حفاظتی جهت استفاده از تأسیسات و وسائل ورزشی.
6 - رعایت اصول بهداشتی محیط باشگاه و تأمین وسائل و کمکهای اولیه درمانی.
7 - انتصاب مربیان تأیید شده توسط اداره کل تربیت بدنی استان مربوط.
8 - پیش‌بینی وسائل ایمنی برای جلوگیری از آتش‌سوزی و سایر حوادث احتمالی.
‌تبصره - مدیر داخلی باشگاه ورزشی باید علاوه بر شرایط مندرج در بندهای (1)، (2) و
(3) ماده (3) این آیین‌نامه، واجد شرایط زیر باشد:
1 - داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم.
2 - دارا بودن سلامتی و توان انجام مسئولیت‌های محوله.
3 - دارا بودن کارت بهداشتی و نداشتن هر گونه اعتیاد به مواد مخدر و بیماریهای
مسری.
‌ماده 10 - وقفه در فعالیت یا تعطیل موقت باشگاه به علت تعمیر یا تجدید بنا با
تأیید اداره کل تربیت بدنی استان مربوط مجاز می‌باشد.
‌ماده 11 - سازمان تربیت بدنی موظف است بر حسن جریان فعالیت باشگاه‌ها نظارت دقیق
داشته باشد و از طرق ممکن باشگاه‌ها را مورد بازرسی قرار دهد.
‌ماده 12 - ادارات کل تربیت بدنی استانها مکلفند گزارش فعالیت باشگاه‌های ورزشی
تحت پوشش خود را هر شش ماه یکبار به سازمان تربیت بدنی ارسال‌نمایند. هر باشگاه
ورزشی علاوه بر دارا بودن پرونده در اداره کل مربوط، پرونده‌ای نیز در سازمان
مرکزی خواهد داشت که حاوی کلیه گزارش‌های ادارات کل‌تربیت بدنی استان و نتایج
بازرسی‌های مستمر می‌باشد. این پرونده‌ها در اداره کل ارزشیابی، نظارت و بازرسی
سازمان تربیت بدنی نگهداری خواهد شد.
‌ماده 13 - بخشنامه‌های سازمان تربیت بدنی از طریق اداره کل استان مربوط به
باشگاه‌ها ابلاغ می‌گردد و رسید دریافت خواهد شد و باشگاه‌ها موظف به رعایت‌دقیق
آنها می‌باشند.
‌ماده 14 - چنانچه دارنده پروانه تصمیم به انحلال باشگاه داشته باشد مکلف است یک
ماه قبل از انحلال موضوع را با ذکر دلائل به اداره کل تربیت بدنی استان‌مربوط
اعلام نماید تا اقدام لازم به عمل آید.
‌ماده 15 - صاحب پروانه باشگاه ورزشی موظف است قبل از انحلال باشگاه کلیه کمکها و
امکانات دریافتی را به تشخیص سازمان تربیت بدنی مسترد نماید.
‌ماده 16 - در صورت فوت، سلب صلاحیت یا محکومیت مؤثر کیفری دارنده پروانه یا
انتقال ملک باشگاه به دیگری، فعالیت مجدد باشگاه موکول به تحصیل‌پروانه جدید طبق
مقررات این آیین‌نامه است. نحوه فعالیت این گونه باشگاه‌ها تا تحصیل پروانه جدید
طبق نظر سازمان تربیت بدنی
‌ماده 17 - در صورتی که مسئولان باشگاه ورزشی (‌صاحب پروانه) مطابق این آیین‌نامه
و دستورالعملهای سازمان تربیت‌بدنی عمل ننمایند یا برخلاف آنها عمل‌کنند، تصمیمات
زیر در مورد آنان اتخاذ خواهد شد:
1 - اخطار کتبی
2 - اخطار کتبی یا درج در پرونده‌هایی ادارات کل تربیت بدنی و سازمان تربیت بدنی.
3 - تغییر مدیر باشگاه.
4 - تعطیل موقت باشگاه تا دو ماه.
5 - لغو پروانه.
‌تبصره - تصمیمات موضوع ردیفهای (1)، (2) و (3) این ماده از طرف ادارات کل تربیت
بدنی استانها اتخاذ و اجرا خواهد شد تصمیمات موضوع ردیفهای (4) و(5) به تشخیص هیأت
موضوع ماده (5) و پس از تأیید سرپرست سازمان تربیت بدنی اتخاذ می‌گردد.
‌ماده 18 - در خصوص تعطیل موقت یا لغو پروانه، مدیران کل تربیت بدنی استانها و
دارندگان پروانه باشگاه‌ها می‌توانند در جلسات هیأت موضوع ماده (5) بنا به‌دعوت
قبلی شرکت نمایند. عدم حضور دارنده پروانه مانع از اتخاذ تصمیم نخواهد شد.
‌تبصره 1 - صاحب پروانه می‌تواند از تصمیم اتخاذ شده در مورد تعطیل موقت یا لغو
پروانه به محاکم عمومی صالح شکایت نماید.
‌تبصره 2 - تصمیمات هیأت موضوع ماده (5) این آیین‌نامه با رأی اکثریت اتخاذ خواهد
شد.
‌ماده 19 - کلیه اماکن ورزشی که دارای جواز فعالیت موقت می‌باشند موظفند ظرف یک
سال وضعیت خود را با شرایط این آیین‌نامه تطبیق دهند. در غیر این‌صورت مراجع
انتظامی (‌نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) مکلفند حسب اعلام ادارات کل تربیت
بدنی استان نسبت به تعطیل این گونه اماکن اقدام‌نمایند.
‌تبصره - نیروهای انتظامی موظفند بنا به اعلام ادارات کل تربیت بدنی استانها از
فعالیت باشگاه‌هایی که پروانه آنها به طور موقت یا دائم لغو می‌شود ممانعت به‌عمل
آورند و نسبت به تعطیل این گونه اماکن اقدام نمایند.
‌ماده 20 - متقاضیان ایجاد و احداث ورزشگاه یا باشگاه موظفند ابتدا مجوز لازم را
بر اساس این آیین‌نامه از سازمان تربیت بدنی اخذ و سپس نسبت به تحصیل‌پروانه ساخت
از شهرداری اقدام نمایند.
‌ماده 21 - سازمان تربیت بدنی می‌تواند با هماهنگی مراجع ذیربط اراضی تحت اختیار
خود را که متعلق به دولت است یا در اجرای تبصره (10) قانون برنامه‌اول توسعه
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1368 به آن سازمان واگذار
گردیده است، با رعایت قانون محاسبات عمومی از طریق‌انعقاد قرارداد به منظور تأسیس
وزرشگاه به اشخاص حقیقی و حقوقی اجازه دهد و وجوه حاصله را به حساب درآمدهای کشور
واریز نماید.
‌ماده 22 - قراردادهای اجاره علاوه بر سایر شرایط و ضوابط معمول باید متضمن شرایط
زیر نیز باشد:
1 - ممنوعیت حق انتقال کلی یا جزئی مورد اجاره به دیگری مگر با موافقت سازمان
تربیت بدنی.
2 - حق تجدید نظر نسبت به مال‌الاجاره زمین هر سه سال یک بار از طریق جلب نظر
کارشناس رسمی.
3 - ممنوعیت حق انتقال کلی یا جزئی اعیان احداث تحت هر عنوان مگر با اجازه سازمان
تربیت بدنی.
4 - حق فسخ قرارداد اجاره برای سازمان در مدت قرارداد در صورت عدم توانایی مستأجر
برای احداث و تکمیل ورزشگاه یا تخلف از مقررات سازمان.
‌تبصره - قراردادهای اجاره بر اساس فرم‌های نمونه‌ای که توسط دفتر حقوقی و امور
مجلس سازمان تربیت بدنی تهیه و در اختیار ادارات کل تربیت بدنی استانها‌قرار خواهد
گرفت تنظیم می‌گردد.
‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور