تبدیل روستاهای باباحیدر از توابع شهرستان فارسان و شهرک از توابع شهرکرد به ترتیب به شهر باباحیدر و شهرکیان

‌تبدیل روستاهای باباحیدر از توابع شهرستان
فارسان و شهرک از توابع شهرکرد به ترتیب به شهر باباحیدر و شهرکیان
1370.11.16 - .71048ت169ک - 1370.12.12 - 443
&‌تقسیمات کشوری و وظایف استانداران
&؟؟
‌اکثریت وزراء عضو کمیسیون سیاسی دفاعی هیأت دولت در جلسه مورخ 1370.11.16 با توجه
به اختیارات تفویضی هیأت وزیران (‌موضوع تصویب‌نامه‌شماره .93808ت907 مورخ
1368.10.24 )، بنا به پیشنهاد شماره 10699.1.4.42 مورخ 1370.9.24 وزارت کشور و به
استناد ماده (4) قانون تعاریف و‌ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 و به استناد قانون
استفسار به ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1369 تصویب نمودند:
1 - روستای بابا حیدر از توابع شهرستان فارسان به شهر تبدیل می‌گردد و شهر
"‌باباحیدر" نامیده می‌شود و در تابعیت بخش مرکزی همین شهرستان قرار می‌گیرد.
2 - روستای شهرک از توابع شهرستان شهرکرد به شهر تبدیل می‌گردد و شهر "‌کیان"
نامیده می‌شود و در تابعیت بخش مرکزی همین شهرستان قرار می‌گیرد.
‌محدوده این شهرها بر اساس تبصره (1) ماده (4) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
مصوب 1362 تعیین خواهد شد.
‌ضمناً مرکز دهستان میزدج علیا روستای فیل‌آباد تعیین می‌گردد.
‌تأیید می‌گردد - اکبر هاشمی رفسنجانی - رییس جمهور
‌این تصویب‌نامه در تاریخ 1370.12.10 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور