اصلاح تصویب­نامه­ های شماره ۲۸۹۳/ت۵۶۴۰۳هـ مورخ ۱۳۹۸/۱/۱۹ و شماره ۲۷۶۲/ت۵۶۴۰۳هـ مورخ ۱۳۹۸/۱/۱۹


شماره۵۶۴۰۳/۱۳۶۶۷                                  ۱۳۹۸/۲/۱۰
اصلاح تصویب­نامه­ های شماره ۲۸۹۳/ت۵۶۴۰۳هـ
مورخ ۱۳۹۸/۱/۱۹ و شماره ۲۷۶۲/ت۵۶۴۰۳هـ مورخ ۱۳۹۸/۱/۱۹

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

وزارت امور اقتصادی و دارایی

 وزارت صنعت، معدن و تجارت

سازمان برنامه و بودجه کشور

نظر به اینکه به ترتیب در ردیف­های مربوط به کد ملی (۹۵۰۰۱۵) جداول موضوع قسمت (۱) جزء (و) بند (۱) و قسمت (۱) جزء (ت) بند (۱) تصویب­نامه­های شماره ۲۸۹۳/ت۵۶۴۰۳هـ مورخ ۱۳۹۸/۱/۱۹ و شماره ۲۷۶۲/ت۵۶۴۰۳هـ مورخ ۱۳۹۸/۱/۱۹ عبارت­­های «درمان نگه­دارنده با بورپرونورفین ( BMT )» به صورت عبارت «درمان BMT » و در ردیف (۲۴) جدول پیوست تصویب­نامه اخیرالذکر، عبارت «گذاشتن لوله بینی ـ معده­ای ( NGT )» به صورت واژه « NGT » تحریر شده است، مراتب برای اصلاح اعلام می­شود.

دبیر هیأت دولت ـ محسن حاجی میرزایی