الحاق تبصره به بند (ث) ماده (۱) آیین نامه اجرایی ماده (۴۶) قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور


شماره۱۳۲۹۲/ت۵۵۷۰۴هـ                              ۱۳۹۸/۲/۱۰
الحاق تبصره به بند (ث) ماده (۱) آیین نامه اجرایی ماده (۴۶) قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۲/۸ به پیشنهاد شماره ۹۷/۱۸۰۲۱۴ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

متن زیر به عنوان تبصره به بند (ث) ماده (۱) آیین نامه اجرایی ماده (۴۶) قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب نامه شماره ۱۶۴۲۴۰/ت۵۲۶۹۱هـ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۳ الحاق می­شود:

تبصره ـ تسویه آن بخش از تعهدات ارزی بانک مرکزی که از طریق بانک­های عامل ایجاد نشده است نظیر تبدیل درآمدهای ریالی شرکت­های هواپیمایی خارجی به ارز با نرخ مرجع و تأمین ارز واردات بدون انتقال ارز شرکت­های دارویی که تحت نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نرخ مرجع قیمت گذاری و توزیع شده اند یا از حسابرسی ارزی سال­های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ بانک­های عامل متأثر نمی شوند نظیر فاینانس ها و وام های غیرخودگردان، صرفاً با انجام راستی آزمایی اطلاعات توسط حسابرس صورت می­گیرد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری