تصویب نامه در خصوص تعیین کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای فروردین سال ۱۳۹۸


شماره۱۳۲۸۰/ت۵۶۳۳۳هـ                               ۱۳۹۸/۲/۱۰
تصویب نامه در خصوص تعیین کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای فروردین سال ۱۳۹۸

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۲/۸ به پیشنهاد شورای­عالی کار و تأیید
سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده (۲) اصلاحی قانون راجع به طبقه­بندی
مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری ـ مصوب ۱۳۷۰ ـ تصویب کرد:

کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای فروردین سال ۱۳۹۸
مبلغ یک میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۱) ریال تعیین می‏شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری