آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ماده (154) قانون کار در ارتباط با ورزش کارگران

‌آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ماده (154) قانون کار در ارتباط با
ورزش کارگران
1370.04.23 - .42874ت236ه - 1370.06.11 - 560
&‌اراضی - شهرداری - کار
&‌وزارت کار و امور اجتماعی - سازمان تربیت‌بدنی
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1370.4.23 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کار و امور
اجتماعی و سازمان تربیت‌بدنی به استناد تبصره ماده (154) قانون کار‌جمهوری اسلامی
ایران مصوب 1369.8.29 مجمع تشخیص مصلحت ناظم، آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ماده
(154) قانون کار در ارتباط با ورزش کارگران‌را به شرح زیر تصویب نمود:
[z]"‌آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ماده (154) قانون کار در ارتباط با ورزش
کارگران"
‌ماده 1 - کلیه کارفرمایان کارگاه‌های تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی موظفند در
امر ورزش کارگران بر اساس ماده (154) قانون کار جمهوری اسلامی ایران‌با وزارت کار
و امور اجتماعی همکاری نمایند.
‌ماده 2 - کارفرمایان کارگاه‌هایی که تعداد شاغلین در آنها بیش از (50) نفر است
فردی متعهد و علاقمند آشنا به ورزش را به عنوان رابط با وزارت کار و امور‌اجتماعی
و مسئول ورزش کارگاه انتخاب و به وزارت کار و امور اجتماعی معرفی خواهند نمود.
‌تبصره 1 - در آن دسته از کارگاه‌ها که تعداد شاغلین در آنها بیش از یکصد نفر است
و مسئول ورزش دارند، تشکیلات و برنامه ورزشی مناسب با شرایط کارگاه‌توسط وی تهیه و
به مدیریت کارگاه پیشنهاد می‌شود و پس از تأیید و تصویب در مراجع ذیربط به اجرا در
خواهد آمد.
‌تبصره 2 - در کارگاه‌های موضوع این ماده که تعداد کارگران زن شاغل در آنها بیش از
((2)(1)) مردان شاغل باشد یک خانم متعهد و آشنا به امور ورزشی بانوان به‌عنوان
معاون مسئول ورزش کارگاه تعیین خواهد شد.
‌ماده 3 - مسئول کارگاه یا مسئول ورزش کارگاه در جهت جذب کارگران به ورزش و همکاری
با ادارات کل کار و امور اجتماعی استانها و اداره کل تربیت بدنی‌کارگران (‌وزارت
کار و امور اجتماعی) در برنامه‌ریزی و اجرای دستورالعملهای ورزشی، با توجه به
موارد ذیل تلاش خواهد نمود.
1 - برنامه‌ریزی برای انجام تمرینات ورزشی کارگران در رشته‌های مختلف ورزشی. زمان
تمرینات در هر هفته (2) جلسه و در هر جلسه (2) ساعت خواهد بود.
2 - برگزاری مسابقات ورزشی بین کارکنان واحد مربوط و برگزاری مسابقات دوستانه با
کارکنان سایر کارگاه‌ها.
3 - شرکت دادن تیم کارگری کارگاه در رشته‌های مختلف و مسابقات کارگری (‌شهرستان،
استان و قهرمانی کشور بر اساس تقویم ورزشی) و غیرکارگری که از‌طرف وزارت کار و
امور اجتماعی اعلام می‌شود.
4 - همکاری با وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تربیت بدنی برای تشکیل دوره‌های
آموزش مربیگری و داوری در تهران و شهرستانها.
5 - تهیه و ارائه گزارش فعالیتهای ورزشی کارگاه در پایان هر شش ماه به شورای
اسلامی کار یا نمایندگان قانونی کارگران، مدیریت کارگاه، ادارات کل کار و
امور‌اجتماعی استان و اداره کل تربیت بدنی کارگران (‌وزارت کار و امور اجتماعی) و
پیشنهاد اعتبارات مورد نیاز فعالیتهای ورزشی کارگاه (‌در پایان هر سال برای
سال‌بعد) به کارفرما جهت بررسی و تصویب.
6 - برنامه‌ریزی برای ورزش کارگران معلول شاغل در کارگاه با توجه به نوع معلولیت
آنان.
7 - برگزاری ورزش صبحگاهی بر اساس دستورالعملهای مشترکی که توسط سازمان تربیت بدنی
و وزارت کار و امور اجتماعی اعلام می‌شود. (‌در هر هفته سه‌روز و هر روز سی دقیقه)
8 - ایجاد هماهنگی با کارفرما در انجام برنامه‌های ورزشی کارگاه اعم از صبحگاهی،
تمرینات تیمی و شرکت در مسابقات ورزشی که طبق تقویم ورزش کارگران‌انجام می‌شود.
کارفرمایان موظف به همکاری بر اساس این آیین‌نامه خواهند بود.
‌ساعات تمرینات ورزشی در صورتی که در ساعات کار واقع شود جزء ساعات کار و در غیر
این صورت به عنوان ساعات اضافه کار تلقی می‌گردد.
9 - انجام کلیه برنامه‌های ورزشی بانوان در کارگاه‌های مربوط می‌بایست در محیط
جداگانه و در فضای مناسب انجام پذیرد.
‌ماده 4 - شرکت کارگران ورزشکار در مسابقات استانی و قهرمانی کشور که در تقویم
ورزشی مشخص خواهد شد به عنوان مأموریت ورزشی تلقی می‌گردد.
‌تبصره - در صورت تقاضای اداره کل تربیت بعضی کارگران (‌وزارت کار و امور اجتماعی)
کارفرما موظف است با مرخصی ورزشی کارگران ورزشکار مورد نظر‌موافقت نماید.
‌ماده 5 - کارفرمایان کارگاه‌هایی که بیش از (500) نفر شاغل دارند موظفند فضای
مناسب ورزشی جهت کارگران مربوط فراهم نمایند.
‌تبصره 1 - ایجاد فضای ورزشی مذکور در این ماده بر اساس دستورالعمل صادر شده از
سوی اداره کل تربیت بدنی کارگران (‌وزارت کار و امور اجتماعی9 صورت‌خواهد پذیرفت.
‌تبصره 2 - وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تربیت بدنی موظفند در صورت تقاضای
کارفرما نقشه فضای ورزشی مناسب با تعداد شاغلین کارگاه را تهیه و‌ارائه نمایند و
نظارتهای بعدی را معمول دارند.
‌ماده 6 - شهرداریها و مراجع واگذاری زمین موظفند در صورت تقاضای وزارت کار و امور
اجتماعی و کارفرما (‌با تأیید اداره کل تربیت بدنی کارگران) در مورد‌واگذاری زمین
و صدور پروانه ساختمان ورزشی در زمینهایی که کاربری ورزشی دارند، همکاری نمایند.
‌ماده 7 - کلیه کارفرمایانی که تعداد شاغلین کارگاه‌های مربوط به آنان کمتر از
(500) نفر می‌باشد در صورتی که نتوانند نسبت به ایجاد فضای ورزشی در داخل‌کارگاه
خود اقدام نمایند موظفند سالانه مبلغ ده هزار (10000) ریال به ازای هر کارگر به
حسابی که وزارت کار و امور اجتماعی اعلام می‌نماید، واریز نمایند.
‌تبصره 1 - وزارت کار و امور اجتماعی موظف است مبلغ دریافتی را صرفاً جهت توسعه و
ایجاد فضاهای ورزشی و تفریحی کارگری در نقاط مختلف کشور‌هزینه نماید.
‌تبصره 2 - فضای ورزشی داخل کارگاه یا خارج از کارگاه باید به گونه‌ای باشد که
امکان استفاده خواهران کارگر و کارگران معلول نیز وجود داشته باشد.
‌تبصره 3 - سازمان تربیت بدنی کشور می‌تواند با هماهنگی وزارت کار و امور اجتماعی
از تأسیسات ورزشی کارگری بازدید نماید.
‌ماده 8 - مجموع‌های ورزشی و تفریحی کارگران که توسط وزارت کار و امور اجتماعی
ساخته می‌شود زیر نظر هیأت امناء اداره خواهند شد. ترکیب اعضاء‌وظائف و نحوه تشکیل
جلسات هیأت امنا توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب ستاد هماهنگی ورزش
کارگران (‌موضوع ماده 9 این آیین‌نامه)‌خواهد رسید.
‌تبصره - احکام اعضای هیأت امنا توسط وزیر کار و امور اجتماعی یا مقامات مجاز از
طرف وی صادر خواهد شد.
‌ماده 9 - به منظور تصویب تقویم ورزشی سالانه کارگران و نظارت بر حسن اجرای این
آیین‌نامه و همچنین تعیین ترکیب اعضاء، وظائف و نحوه تشکیل هیأت‌امنای موضوع ماده
(8) این آیین‌نامه ستاد هماهنگی ورزش کارگران با ترکیب ذیل تشکیل می‌شود:
1 - وزیر کار و امور اجتماعی (‌رئیس)
2 - معاون امور اجتماعی وزارت کار و امور اجتماعی (‌دبیر)
3 - یکی از معاونین سازمان تربیت بدنی به انتخاب ریاست سازمان مذکور.
4 - از هر یک از وزارتخانه‌های صنعتی (‌معادن و فلزات، صنایع سنگین و صنایع) یک
نفر معاون به انتخاب وزیر مربوط.
5 - از هر یک از وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی یک نفر معاون به انتخاب
وزیر مربوط.
6 - نمایندگان بنیادهای شهید انقلاب اسلامی و جانبازان و مستضعفان انقلاب اسلامی.
7 - نمایندگان اصلی کارگران در شورای عالی کار.
8 - دبیر کل کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران.
9 - مسئول ورزش خواهران کشور.
‌تبصره 1 - در غیاب رییس ستاد، دبیر ستاد جلسه را اداره خواهد کرد.
‌تبصره 2 - زمان تشکیل جلسات توسط اعضای ستاد تعیین خواهد شد.
‌ماده 10 - عدم اجرای این آیین‌نامه توسط کارفرمایان تخلف محسوب و با آنان طبق
ماده (73) قانون کار جمهوری اسلامی ایران رفتار خواهد شد.
‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور