تصویب نامه در خصوص تعیین آقای تورج دهقانی زنگنه به عنوان مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران

شماره۱۶۴۷۴/ت۵۶۵۲۴هـ                               ۱۳۹۸/۲/۱۷
تصویب نامه در خصوص تعیین آقای تورج دهقانی زنگنه به عنوان مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران

وزارت راه و شهرسازی

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۲/۱۵ به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده (۱۷) اصلاحی اساسنامه شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب۱۳۵۸ـ تصویب کرد:

آقای تورج دهقانی زنگنه به عنوان مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری