تصویب نامه در خصوص تعیین حداقل و حداکثر جریمه نقدی مندرج در ماده (۱۴) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید


شماره۱۴۱۱۰/ت۵۶۴۴۶هـ                               ۱۳۹۸/۲/۱۱
تصویب نامه در خصوص تعیین حداقل و حداکثر جریمه نقدی مندرج در ماده (۱۴) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید

وزارت امور اقتصادی و دارایی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۲/۸ به پیشنهاد شورای­عالی بورس و اوراق بهادار و به استناد تبصره (۱) ماده (۱۴) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست­های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۸۸ـ تصویب کرد:

حداقل جریمه نقدی مندرج در ماده (۱۴) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به ­منظور تـسهیل اجرای سیاست­های کلـی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۸۸ ـ ، مبلغ سی و دو میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۳۲) ریال و حداکثر میزان آن مبلغ سه میلیارد و دویست میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰۰ر۳) ریال تعیین و مبالغ مندرج در آیین­نامه اجرایی ماده (۱۴) قانون مذکور موضوع تصویب­نامه شماره ۱۷۳۲۶۵/ت۴۵۶۷۶هـ مـورخ ۱۳۹۰/۹/۲ و اصلاحات بعـدی آن با این مأخذ و نسبت، محاسبه و تعدیل می­شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری