اصلاح تصویب­نامه شماره ۱۴۱۷۳۵/ت۵۶۱۶۷هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵

شماره۱۱۳۲۲/ت۵۶۴۹۱هـ                               ۱۳۹۸/۲/۷
اصلاح تصویب­نامه شماره ۱۴۱۷۳۵/ت۵۶۱۶۷هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۲/۴ به پیشنهاد شماره ۳۸۴۲۴/۷۲۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۷ معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در تصویب­نامه شماره ۱۴۱۷۳۵/ت۵۶۱۶۷هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵، عبارت «و تأیید بانک یادشده» بعد از عبارت «اعلام منشأ ارز به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» اضافه می­شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری