تصویب نامه در خصوص تعیین شرکت­های دولتی مکلف به انجام حسابرسی عملیاتی از طریق سازمان حسابرسی و یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

شماره۸۷۱۶/ت۵۶۳۴۶هـ                                ۱۳۹۸/۱/۳۱

تصویب نامه در خصوص تعیین شرکت­ های دولتی مکلف به انجام حسابرسی عملیاتی از طریق سازمان حسابرسی و یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱/۲۸ به پیشنهاد شماره ۶۱/۲۶۴۴۷۳ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۲۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ ـ تصویب کرد:

شرکت­های دولتی که در طول سال­های برنامه پنجسـاله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلف به انجام حسابرسی عملیاتی از طریق سازمان حسابرسی و یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران (به انتخاب کارگروه موضوع ماده (۳) تصویب نامه شماره ۳۳۰۰/ت۳۹۰۳۷ک مورخ ۱۳۸۷/۱/۱۹) هستند، به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می شوند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری