اصلاح ماده (۱۳) آیین­نامه اجرایی ماده (۱۷) قانون احکام دائمی برنامه­های توسعه کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

شماره۵۴۷۳۶/۱۸۳۱۸                                  ۱۳۹۸/۲/۲۱
اصلاح ماده (۱۳) آیین­نامه اجرایی ماده (۱۷) قانون احکام دائمی برنامه­های توسعه کشور

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

نظر به اینکه در ماده (۱۳) آیین­نامه اجرایی ماده (۱۷) قانون احکام دائمی برنامه­ های توسعه کشور موضوع تصویب­نامه شماره ۱۴۴۴۳۸/ت۵۴۷۳۶هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ عبارت «ماده (۶)» به صورت عبارت «ماده (۴)» تحریر شده است، مراتب برای اصلاح اعلام می­شود.

دبیر هیأت دولت ـ محسن حاجی میرزایی