اصلاح بند (۳) تصویب نامه شماره ۱۳۷۱۶۱/ت۵۶۰۲۳هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ وزارت صنعت، معدن و تجارت

شماره۱۸۴۷۲/ت۵۶۵۴۶هـ                               ۱۳۹۸/۲/۲۱
اصلاح بند (۳) تصویب نامه شماره ۱۳۷۱۶۱/ت۵۶۰۲۳هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۶

وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت دادگستری

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۲/۱۸ به پیشنهاد شماره ۶۰/۴۹۵۹۷ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۶ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در بند (۳) تصویب نامه شماره ۱۳۷۱۶۱/ت۵۶۰۲۳هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ عبارت «چهارماه» به عبارت «شش ماه» اصلاح می شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری