اصلاح ماده (۴) آیین نامه اجرایی ماده (۱۳) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات مستقیم


شماره۲۰۱۹۱/ت۵۶۵۴۰هـ                               ۱۳۹۸/۲/۲۴
اصلاح ماده (۴) آیین نامه اجرایی ماده (۱۳) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات مستقیم

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۲/۲۲ به پیشنهاد شماره ۶۰/۴۷۲۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۵ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

ماده (۴) آیین نامه اجرایی ماده (۱۳) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات مستقیم موضوع تصویب نامه شماره ۳۲۹۹۲/ت۵۳۱۹۱هـ مورخ ۱۳۹۵/۳/۲۲ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده۴ـ کارفرمایان کارگاه های مشمول با تأیید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و
کارگروه­های استانی آن، در صورتی که جرایم متعلقه آنها مربوط به قبل از تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ باشد، چنانچه حداکثر تا سه ماه از تاریخ لازم­الاجرا شدن این تصویب نامه در مورد پرداخت و یا تقسیط اصل بدهی قطعی­شده براساس مدارک و مستندات ابرازی، با سازمان تأمین اجتماعی توافق نمایند، از بخشودگی جرایم متعلقه موضوع این آیین­نامه برخوردار خواهند شد. درخصوص آن دسته از کارگاه­های مشمول که بعد از تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ به علت بروز یکی از موضوعات دلایل ابرازی مشمول شده­اند، مهلت ارایه مدارک به سازمان یادشده تا سه ماه پس از وقوع دلایل مزبور خواهد بود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری