اصلاح تصویب نامه شماره ۱۷۶۳۰۷/ت۵۶۱۸۳هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷


شماره۲۰۱۸۰/ت۵۶۵۳۸هـ                               ۱۳۹۸/۲/۲۴
اصلاح تصویب نامه شماره ۱۷۶۳۰۷/ت۵۶۱۸۳هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

گمرک جمهوری اسلامی ایران ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

صندوق توسعه ملی

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۲/۲۲ به پیشنهاد شماره ۳۸۶۷۸/۱۵۵۴۶ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۵ معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تصویب نامه شماره ۱۷۶۳۰۷/ت۵۶۱۸۳هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ به شرح زیر اصلاح می­شود:

۱ـ عبارت «با احراز ثبت شدن توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت» بعد از عبارت
«صندوق توسعه ملی» اضافه می شود.

۲ـ عبارت «ظرف یک هفته پس از ثبت سفارش توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و اعلام مراتب به گمرک جمهوری اسلامی ایران» به عبارت «مشروط به رعایت مواد (۴) و (۶) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات­های مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۱ـ» اصلاح می­شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری