اجازه ایجاد دو هزار و دویست و سی و سه پست ثابت و موقت سازمانی در سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

‌اجازه ایجاد دو هزار و دویست و سی و
سه پست ثابت و موقت سازمانی در سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی‌ایران
1371.02.06 - .30049ت21ک - 1371.05.10 - 297
&‌استخدام نیروهای مسلح
&‌سازمان امور اداری و استخدامی کشور
‌اکثریت وزراء عضو کمیسیون رفاه اجتماعی هیأت دولت در جلسه مورخ 1371.3.6 با توجه
به اختیارات تفویضی هیأت وزیران (‌موضوع تصویب‌نامه شماره.68694ت756 مورخ
1368.9.4)، بنا به تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور مبنی بر لزوم ایجاد
پست سازمانی به منظور طراحی تشکیلات "‌سازمان‌قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی
ایران" بر اساس ماده (4) قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه‌های دولتی مصوب
1366 (‌موضوع نامه شماره.318‌د مورخ 1371.1.26 سازمان امور اداری و استخدامی کشور)
و به استناد تبصره (2) ماده (4) قانون "‌نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه‌های
دولتی"‌مصوب 1366 تصویب نمودند:
‌ایجاد دو هزار و دویست و سی و سه (2233) پست ثابت و موقت سازمانی در سازمان قضایی
نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با رعایت نسبتهای مقرر‌در ماده (4) قانون "‌نحوه
تعدیل نیروی انسانی دستگاه‌های دولتی" مصوب 1366 مجاز می‌باشد.
‌تأیید می‌گردد - اکبر هاشمی رفسنجانی - رییس جمهور
‌این تصویب‌نامه در تاریخ 1371.5.7 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور