انتصاب آقای سید جلیل سیدزاده به عنوان استاندار هرمزگان

‌انتصاب آقای سید
جلیل سیدزاده به عنوان استاندار هرمزگان
1371.03.17 - .14472ت129ه - 1371.04.01 - 335
&‌تقسیمات کشوری و وظائف استانداران
&‌وزارت کشور
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1371.3.17 به استناد بند (39 ماده واحده قانون راجع به
حذف عبارت فرمان همایونی در قوانین و مقررات مربوط به انتصاب‌افراد به بعضی از
مقامات کشور مصوب 1360، تصویب نمود:
‌آقای سید جلیل سیدزاده به عنوان استاندار هرمزگان منصوب گردد.
‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور