انتصاب آقای احمد خرم به عنوان استاندار همدان

‌انتصاب آقای احمد خرم به
عنوان استاندار همدان
1371.03.17 - .14470ت130ه - 1371.04.01 - 336
&‌تقسیمات کشوری و وظائف استانداران
&‌وزارت کشور
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1371.3.17 به استناد بند (39 ماده واحده قانون راجع به
حذف عبارت فرمان همایونی در قوانین و مقررات مربوط به انتصاب‌افراد به بعضی از
مقامات کشور مصوب 1360، تصویب نمود:
‌آقای احمد خرم به عنوان استاندار همدان منصوب گردد.
‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور