انتصاب آقای سید علی اکبر طاهایی به عنوان استاندار گیلان

‌انتصاب آقای سید
علی‌اکبر طاهایی به عنوان استاندار گیلان
1371.04.28 - .20713ت195ه - 1371.05.10 - 518
&‌تقسیمات کشوری و وظائف استانداران
&‌وزارت کشور
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1371.4.28 بنا به پیشنهاد شماره .2405م مورخ 1371.4.23
وزارت کشور، و به استناد بند (39 ماده واحده "‌قانون راجع به‌حذف عبارت فرمان
همایونی در قوانین و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضی از مقامات کشور" - مصوب
1360 - تصویب نمودند:
‌آقای سید علی‌اکبر طاهایی به عنوان استاندار گیلان مصوب گردد.
‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور