آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور

شماره ۲۱۹۷۳/ت۵۶۵۴۲هـ                               ۱۳۹۸/۲/۲۸

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نیرو ـ وزارت نفت ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۲/۲۲ به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (ز) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸

کل کشور

ماده۱ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف ـ بیمه گزار: شرکت ملی گاز ایران و شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران حسب مورد به نمایندگی از طرف مشترکین گاز و برق.

ب ـ بیمه گر: شرکت بیمه ای که متعهد به ارایه پوشش بیمه ای و جبران خسارت های واردشده به ذی­نفعان طبق مفاد این آیین نامه و قرارداد مربوط است.

پ ـ حوادث تحت پوشش: حوادث موضوع ماده (۱۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ.

ت ـ ذی نفعان بیمه نامه: مشترکین و مصرف کنندگان مجاز گاز طبیعی و برق واحدهای مسکونی و تجاری اعم از شهری و روستایی و سکونتگاهی عشایری و کلیه اشخاص زیان دیده از حوادث تحت پوشش.

ماده۲ـ سقف مبلغ مناقصه، معادل سقف اعتبارات مندرج در ردیف های مربوط در جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور و در حد وصولی ردیف های درآمدی (۱۶۰۱۸۵) و (۱۶۰۱۸۶) جدول شماره (۵) قانون مذکور و براساس نرخ های مندرج در مفاد بند (ز) تبصره (۶) قانون یادشده و شامل واحدهای مسکونی و تجاری در پایان سال ۱۳۹۷ با پوشش تمامی مشترکین جدید در قالب بیست و پنج درصد (۲۵%) افزایش یا کاهش حجم قرارداد منعقدشده می باشد.

ماده۳ـ نـحوه برگزاری مناقصه از طریق سـازوکار قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ـ به صورت عمومی یا محدود براساس بالاترین میزان تعهدات پیشنهادی بیمه گران است.

ماده۴ـ قراردادها به نحوی تنظیم خواهد شد که حوادث احتمالی از ۱۳۹۸/۱/۱ لغایت پایان سال ۱۳۹۸ را تحت پوشش قرار دهد.

ماده۵ ـ میزان تعهدات شرکت های بیمه گر حداقل معادل تعهدات مناقصه سال قبل و متناسب با حق بیمه مصوب سال جاری است.

ماده۶ ـ مبنای محاسبه بیمه واحدهای تجاری بر اساس مشترکین شناسایی شده می­باشد.

تبصره۱ـ خسارت های انسانی ناشی از آسیب به واحدهای تجاری و مسکونی یکسان است.

تبصره۲ـ سایر شرایط مربوط به تعهدات بیمه گر و پرداخت خسارت، تابع قراردادهای منعقدشده با بیمه گر و بیمه گزار است.

ماده۷ـ شرکت ملی گاز ایران از طریق شرکت های گاز استانی موظف است ظرف شش ماه با همکاری نهادهای ذی­ربط (شهرداری­ها، دهیاری­ها و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) نسبت به تفکیک واحدهای تجاری از مشترکین مسکونی اقدام کند و پوشش بیمه ای آن واحدها را به تفکیک واحد از طریق بیمه های طرف قرارداد برقرار نماید.

ماده۸ ـ بیمه گزار موظف است گزارش عملکرد این آیین نامه از قبیل اعتبار دریافتی و خسارت های پرداختی را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال کند.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری