تصویب نامه در خصوص گرایش منطقه ویژه اقتصادی کازرون


شماره ۲۱۹۸۷/ت۵۶۴۲۶هـ                               ۱۳۹۸/۲/۲۸

تصویب نامه در خصوص گرایش منطقه ویژه اقتصادی کازرون

وزارت امور اقتصادی و دارایی

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۲/۲۵ به پیشنهاد شماره ۹۸۲/۱۰/۸ مورخ ۱۳۹۸/۱/۶ دبیرخانه شورای­عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد تبصره (۱) ماده (۱) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ـ تصویب کرد:

گرایش منطقه ویژه اقتصادی کازرون موضوع تصمیم­نامه شماره۱۲۵۷۰۰/ت۴۶۵۱۹ن مورخ ۱۳۹۰/۶/۲۲ از «صنایع تبدیلی کشاورزی» به «صنعتی با اولویت صنایع تبدیلی ـ کشاورزی» تغییر می­یابد.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری