تصویب نامه در خصوص توسعه خدمات عمومی و عمران


شماره ۲۱۹۸۰/ت۵۶۴۷۷هـ                               ۱۳۹۸/۲/۲۸

تصویب نامه در خصوص توسعه خدمات عمومی و عمران

شهرهای آبادان و خرمشهر

وزارت امور اقتصادی و دارایی

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۲/۲۵ به پیشنهاد شماره ۹۸۲/۱۰/۸ مورخ ۱۳۹۸/۱/۶ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد ماده (۲) و بند (ج) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ـ تصویب کرد:

به سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اروند اجازه داده می­شود از محل افزایش درآمدهای سال ۱۳۹۸ و در راستای توسعه خدمات عمومی و عمران شهرهای آبادان و خرمشهر تا سقف دویست میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰۰) ریال در قالب طرح­های عام المنفعه با شهرداری های منطقه مشارکت نماید.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری