اصلاح آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ماده 154 قانون کار جمهوری اسلامی ایران

‌اصلاح آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ماده 154 قانون کار جمهوری اسلامی ایران
1371.06.22 - .24466ت331ه - 1371.07.19 - 763
&‌آموزش و پرورش - کار - مالیات
&‌وزارت کار و امور اجتماعی - سازمان تربیت بدنی
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1371.6.22 بنا به پیشنهاد شماره 1013410 مورخ 1371.3.10
وزارت صنایع و به استناد تبصره ماده (154) قانون "‌کار‌جمهوری اسلامی ایران" -
مصوب 1369 - تصویب نمودند:
[z]"‌اصلاح آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ماده 154 قانون کار جمهوری اسلامی ایران"
1 - تبصره یک ماده (2) به شرح زیر تغییر می‌یابد:
‌مسئول ورزش در این ماده و معاون مسئول موضوع تبصره (2) این ماده، در کارگاه‌هایی
که کمتر از 400 نفر کارگر دارند، ساعتهایی از هفته را تناسب با نیاز‌کارگران به
امور ورزشی پرداخته و در بقیه ساعتها، به کار کارگاهی خود مشغول خواهند بود. در
کارگاه‌های که بیش از 400 نفر کار کارگاهی خود مشغول خواهند‌بو. در کارگاه‌هایی که
بیش از 400 نفر کارگر دارند، می‌توانند به صورت تمام وقت در خدمت ورزش کارگران
باشند.
2 - قسمت آخر بند (8) ماده (3) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
‌ساعات تمرینهای ورزشی از جمله تمرینها و برنامه‌ها یاد شده در بندهای (1 و 7) این
ماده خارج از ساعات کار بوده و کارفرما در جهت فراهم نمودن تسهیلات‌لازم همکاری
می‌نماید.
3 - موارد (5) و (7) ادغام و به شرح زیر تغییر می‌یابد:
‌ماده (5) - کلیه کارفرمایان موظفند نسبت به ایجاد فضاهای وزشی مناسب، اقدام و در
غیر این صورت، سالانه مبلغ ده هزار (10.000) ریال به ازای هر کارگر به‌حسابی که
وزارت کار و امور اجتماعی اعلام می‌کند، واریز نمایند.
‌تبصره 1 - مبالغ واریز شده به حساب بالا، طبق نظر وزیر کار و امور اجتماعی یا
مقامات مجاز از طرف وی فقط جهت توسط و ایجاد فضاهای ورزشی و‌تفریحی کارگری در نقاط
مختلف کشور و هزینه‌های مربوط به امور فوق کماکان هزینه می‌شود.
‌تبصره 2 - ایجاد فضای ورزشی* یاد شده در این ماده با تشخیص سازمان تربیت بدنی
جمهوری اسلامی ایران صورت می‌پذیرد.
*>>‌پاورقی: به موجب نامه شماره 25883 مورخ 71.8.11 دبیر هیأت دولت عبارت
"‌استاندارد فضای ورزشی" به اشتباه "‌ایجاد فضای ورزشی" تحریر شده‌است.<<
‌تبصره 3 - وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تربیت بدنی موظفند در صورت تقاضای
کارفرما نقشه فضای ورزشی مناسب با تعداد شاغلان کارگاه را تهیه و‌ارائه نمایند و
نظارتهای بعدی را معمول دارند.
‌تبصره 4 - فضای ورزشی داخل کارگاه یا خارج از کارگاه باید به گونه‌ای باشد که
امکان استفاده خواهران کارگر و کارگران معلول نیز وجود داشته باشد.
‌تبصره 5 - سازمان تربیت بدنی کشور می‌تواند با هماهنگی وزارت کار و امور اجتماعی
از تأسیسات ورزشی کارگری بازدید نماید.
4 - شماره مواد (8) و (9) و (10) به (7) و (8) و (9) تغییر می‌یابد.
5 - بند (6) ماده (8) اصلاحی به صورت زیر اصلاح می‌شود:
6 - نمایندگان اصلی کارفرمایان در شورای عالی کار.
6 - متن زیر به عنوان ماده (10) اضافه می‌شود.
‌کلیه مبالغی را که کارفرمایان در اجرای این آیین‌نامه به وزارت کار و امور
اجتماعی پرداخت می‌نمایند، مشمول بند (10) ماده (148) قانون "‌اصلاح برخی از
مواد‌قانون مالیاتهای مستقیم" - مصوب 1370 - خواهد بود.
‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور