ایجاد و تأسیس شهرستان فریمان به مرکزیت شهر فریمان در تابعیت استان خراسان

‌ایجاد و تأسیس شهرستان فریمان به مرکزیت شهر فریمان در تابعیت استان خراسان
1372.02.08 - .2604ت26ه - 1372.02.19 - 72
&‌تقسیمات کشوری و وظائف استانداران
&‌وزارت کشور
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1372.2.8 بنا به پیشنهاد شماره 1.4.42.13398 مورخ
372.1.30 وزارت کشور و به استناد ماده (13)1 قانون تعاریف و‌ضوابط تقسیمات کشوری -
مصوب 1362 - تصویب نمود:
‌الف: بخش قلندرآباد متشکل از دهستانهای قلندرآباد و سفیدسنگ به مرکزیت روستای
قلندرآباد در استان خراسان ایجاد و تأسیس گردد.
ب: شهرستان فریمان به مرکزیت شهر فریمان از ترکیب:
1 - بخش مرکزی به مرکزیت شهر فریمان متشکل از دهستانهای فریمان، بالابند، سنگ
بست،.
2 - بخش قلندرآباد
‌در تابعیت استان خراسان ایجاد و تأسیس گردد.
‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور