مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (پیرامون مغایرتهای اساسی طرح جامع بجنورد ـ الحاق اراضی حلقه سنگ به محدوده)

شماره ۲۰۰۰۰/۳۰۰                                   ۱۳۹۸/۲/۱۸

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

(پیرامون مغایرتهای اساسی طرح جامع بجنورد ـ الحاق اراضی

حلقه سنگ به محدوده)

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان خراسان شمالی

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۶ خود موضوع مغایرت اساسی طرح جامع شهر بجنورد ـ الحاق ۵ هکتار اراضی موسوم به حلقه سنگ به محدوده شهر، به منظور ایفای تعهدات قانونی راه و شهرسازی در قبال ایثارگران محترم) ـ مصوب مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ شورای برنامه ریزی و توسعه استان خراسان شمالی را با توجه به مباحث جلسه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ کمیته فنی شماره یک مورد بررسی قرار داده و با توجه به وجود ظرفیت وسیع اراضی دولتی با کاربری مسکونی در محدوده منفصل شهری موسوم به گلستان شهر که در دو طرح جامع متوالی برای توسعه شهر در بلندمدت پیش بینی شده و تبعاً امکان واگذاری اراضی دولتی با کاربری مسکونی در جهت تأمین تعهدات اداره کل راه و شهرسازی استان و سایر ارگان های دولتی را دارا هستند، با الحاق مذکور مخالفت نمود.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ـ فرزانه صادق مالواجرد